WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

 

 

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Komórka właściwa do załatwiania sprawy:

Wydział Gospodarki Komunalnej
Zbrosławice, ul. Wolności 89

tel. 32 666 44 00


Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zawierający:
(a)    firmę, oznaczenie siedziby i adres lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
(b)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),
(c)    numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
(d)    określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku należy dołączyć:
1.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
2.    Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:
(a)    firmę, oznaczenie siedziby i adres  lub imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
(b)    oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
(c)    podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty:

1.    Opłata skarbowa za dokonanie wpisu: 50 zł,
2.    Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach (pok. Nr 3)  lub przelewem na konto Gminy Zbrosławice :Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach, Oddział Zbrosławice Nr Nr   07 8463 0005 2011 0020 1276 0048 z dokładnym wskazaniem przedmiotu opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do tego rejestru  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wójt Gminy Zbrosławice dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zezwolenie.

Tryb odwoławczy:

Od danej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zbrosławice w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1.    Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.
2.    Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.    Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
4.    Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.


W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany  złożyć do Wójta Gminy Zbrosławice, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 01.01. 2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej. Zwolnienie z opłaty skarbowej wynika z art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897). Mogą oni również wykonywać działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 w/w ustawy).


 

 

Załączniki

oswiadczenie1.pdf

Data: 2017-06-29 09:43:31 Rozmiar: 146.23k Format: .pdf Pobierz

wniosek o wpis do rejestru działalnosci regulowanej1.docx

Data: 2017-06-29 09:46:42 Rozmiar: 18.04k Format: .docx Pobierz

wniosek o wpis do rejestru działalnosci regulowanej1.pdf

Data: 2017-06-29 09:46:42 Rozmiar: 149.84k Format: .pdf Pobierz

oswiadczenie 1.doc

Data: 2017-06-29 09:54:57 Rozmiar: 55.96k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 4192
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Marta Unglik
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Unglik
Czas wytworzenia: 2012-01-31 08:16:02
Czas publikacji: 2017-12-05 09:24:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak