Uchwały Rady Gminy Zbrosławice kadencja 2014/2018 sesje XIII - XXXVI 

 

 

  XIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25.11.2015

 

UCHWAŁA NR XIII/143/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIII/144/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIII/145/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej i zasad jej poboru.

UCHWAŁA NR XIII/146/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie Gminy Zbrosławice na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIII/147/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbrosławice na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIII/148/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

UCHWAŁA NR XIII/149/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2016 roku.

UCHWAŁA NR XIII/150/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/122/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 września 2015 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy Finansowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem chodników w ciągu drogi 3275 S Tarnowskie Góry – Kamieniec (ul. Tarnogórska w Kamieńcu)”.

UCHWAŁA NR XIII/151/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Ruda Śląska w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii w roku szkolnym 2015/2016.

UCHWAŁA NR XIII/152/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii parafii Ewangelicko – Augsburskiej w punkcie katechetycznym działającym przy ul. Klimasa 4 w Zabrzu.

UCHWAŁA NR XIII/153/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zasięgnięcia opinii Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o zamiarze rozwiązania Straży Gminnej w Zbrosławicach.

UCHWAŁA NR XIII/154/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR XIII/155/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przeznaczonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIII/156/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

UCHWAŁA NR XIII/157/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA NR XIII/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

UCHWAŁA NR XIII/159/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2016”.

UCHWAŁA NR XIII/160/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2015-2027.

UCHWAŁA NR XIII/161/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII/162/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII/163/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII/164/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIII/165/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminy Zbrosławice w miejscowości Ziemięcice.

 

XIV Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21.12.2015

 

UCHWAŁA NR XIV/166/2015 z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XIV/167/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2015-2027.

UCHWAŁA NR XIV/168/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/169/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2015.

UCHWAŁA NR XIV/170/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XIV/171/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Zbrosławice dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów.

UCHWAŁA NR XIV/172/2015 w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Badanie epidemiologiczne występowania i oceny stopnia zaawansowania przewlekłych chorób żył w Gminie Zbrosławice w XXI wieku wspomagane oceną ultrasonograficzną układu żylnego – ZEUS study (Zbrosławice Epidemiological Ultrasound Supported study)”.

UCHWAŁA NR XIV/173/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Tarnowskie Góry w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2015/2016.

UCHWAŁA NR XIV/174/2015 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Kopienica.

UCHWAŁA NR XIV/175/2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2016.

UCHWAŁA Nr XIV/176/2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego – dowozu osób niepełnosprawnych do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowskich Górach.

UCHWAŁA NR XIV/177/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

UCHWAŁA NR XIV/178/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zbrosławice na lata 2015-2022.

UCHWAŁA NR XIV/179/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łubie na lata 2015-2022.

UCHWAŁA NR XIV/180/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

XV Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27.01.2016

 

UCHWAŁA NR XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XV/182/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XV/183/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XV/184/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie likwidacji Straży Gminnej Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XV/185/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w  Czekanowie oraz jego pokrycia wkładem niepieniężnym w postaci środka trwałego.

UCHWAŁA NR XV/186/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 38/15 o powierzchni 0,1844 ha (obręb Ziemięcice, k.m. 9) stanowiącą własność Gminy Zbrosławice dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GL1T/00066293/9 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

UCHWAŁA NR XV/187/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w punkcie katechetycznym działającym przy ul. Sienkiewicza 30 w Zabrzu.

UCHWAŁA NR XV/188/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

UCHWAŁA NR XV/189/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zbrosławice do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  XVI Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30.03.2016


UCHWAŁA NR XVI/190/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027.

UCHWAŁA NR XVI/191/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVI/192/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVI/193/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Tarnowskie Góry w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2015/2016.

UCHWAŁA NR XVI/194/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii parafii Ewangelicko – Augsburskiej w punkcie katechetycznym działającym przy ul. Klimasa 3 w Zabrzu.

UCHWAŁA NR XVI/195/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej w punkcie katechetycznym działającym przy ul. Sienkiewicza 30  w Zabrzu.

UCHWAŁA NR XVI/196/2016 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Ruda Śląska w sprawie zwrotu kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii w roku szkolnym 2015/2016.

UCHWAŁA NR XVI/197/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XVI/198/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu.

UCHWAŁA NR XVI/199/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi dotyczącej uchwały Nr XII/142/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru północno – zachodniego sołectwa Szałszy.

APEL NR 1/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenia niezaleznego Śląskiego Instytutu Onkologii.

 

  XVII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18.05.2016

 

UCHWAŁA NR XVII/200/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027.

UCHWAŁA NR XVII/201/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVII/202/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach.

UCHWAŁA NR XVII/203/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego parafii Ewangelicko – Augsburskiej.

UCHWAŁA NR XVII/204/2016 z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XVII/205/2016 z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR XVII/206/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Miedarach, będącej własnością Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XVII/207/2016 z dnia 18 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XVII/208/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Zbrosławice na lata 2016 – 2025.

UCHWAŁA NR XVII/209/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

UCHWAŁA NR XVII/210/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie.

 

XVIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22.06.2016

 

UCHWAŁA NR XVIII/211/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy.

UCHWAŁA NR XVIII/212/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbrosławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/213/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027.

UCHWAŁA NR XVIII/214/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVIII/215/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVIII/216/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVIII/217/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016.

UCHWAŁA NR XVIII/218/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UCHWAŁA NR XVIII/219/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Księżym Lesie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrosławicach.

UCHWAŁA NR XVIII/220/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Przezchlebie.

UCHWAŁA NR XVIII/221/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XVIII/222/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

UCHWAŁA NR XVIII/223/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbrosławice”.

APEL NR 2/2016 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie pilnego podjęcia działań niezbędnych do kompleksowej i ostatecznej likwidacji zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po Przedsiębiorstwie Państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach.

 

XIX Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20.07.2016

 

UCHWAŁA NR XIX/224/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XIX/225/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

UCHWAŁA NR XIX/226/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

UCHWAŁA NR XIX/227/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta gminy Zbrosławice Wiesława Olszewskiego

UCHWAŁA NR XIX/228/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/229/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX/230/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Łubiu, będącej własnością Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XIX/231/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XIX/233/2016 Z DNIA 20 LIPCA 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach

 

XX Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XX/234/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XX/235/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

UCHWAŁA NR XX/236/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Katowicach

UCHWAŁA NR XX/237/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Karchowice

UCHWAŁA NR XX/238/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice"

UCHWAŁA NR XX/239/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XX/240/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Zbrosławice, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

XXI Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 września 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXI/241/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXI/242/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

UCHWAŁA NR XXI/243/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Księżym Lesie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szałszy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiu

UCHWAŁA NR XXI/244/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach

UCHWAŁA NR XXI/245/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszowicach

UCHWAŁA NR XXI/246/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Zbrosławice za pomocą  karty płatniczej

UCHWAŁA NR XXI/247/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbrosławicach

UCHWAŁA NR XXI/248/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXI/249/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zbrosławicach

UCHWAŁA NR XXI/250/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w Sołectwie Czekanów

 

XXII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 października 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXII/251/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXII/252/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

UCHWAŁA NR XXII/253/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zbrosławicach

UCHWAŁA NR XXII/254/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa dotyczącego wprowadzenia dodatkowych przedsięwzięć

UCHWAŁA NR XXII/255/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Zbrosławice do  projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

XXIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 listopada 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbrosławice na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie Gminy Zbrosławice na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/259/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXIII/260/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji oraz deklaracji składanych do organu podatkowego przez podatników  z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

UCHWAŁA NR XXIII/262/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w Sołectwie Czekanów

UCHWAŁA NR XXIII/263/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXIII/264/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIII/265/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrosławicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie

UCHWAŁA NR XXIII/266/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXIII/267/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie diet dla sołtysów Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXIII/268/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXIII/269/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Ziemięcice

UCHWAŁA NR XXIII/270/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wieszowa w gminie Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXIII/271/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia  „Programu udziału gospodarstw domowych w projekcie pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zbrosławice"

UCHWAŁA NR XXIII/272/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2017"

 

XXIV Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 01 grudnia 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXIV/273/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXIV/274/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

UCHWAŁA NR XXIV/275/2016RADY GMINY ZBROSŁAWICEz dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXIV/276/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

UCHWAŁA NR XXIV/277/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

UCHWAŁA NR XXIV/278/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w Sołectwie Czekanów

UCHWAŁA NR XXIV/279/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szałszy

 

XXV Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 21 grudnia 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXV/280/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXV/281/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXV/282/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2016-2027

UCHWAŁA NR XXV/283/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2016

UCHWAŁA NR XXV/284/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXV/285/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XXV/286/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Zabrzu

UCHWAŁA NR XXV/287/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Tarnowskie Góry w sprawie zasad  prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Zboru Kościoła Zielonoświątkowego

UCHWAŁA NR XXV/288/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej

UCHWAŁA NR XXV/289/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bytom w sprawie zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej

UCHWAŁA NR XXV/290/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR XXV/291/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Księżym Lesie przy ul. Wiejskiej  będącej własnością Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXV/292/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/127/2015 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 września 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXV/293/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXV/294/2016 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbrosławice na rok 2017

 

XXVI Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 lutego 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXVI/295/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu przy ul. Gliwickiej 6

UCHWAŁA NR XXVI/296/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXVI/297/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w budynku gospodarczo -  garażowym w Karchowicach przy ul. Bytomskiej 47, będącego własnością Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXVI/298/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Czekanowie przy ul. Szkolnej  będącej własnością Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXVI/299/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/300/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017

UCHWAŁA NR XXVI/301/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXVI/302/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/303/2017RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVI/304/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

UCHWAŁA NR XXVI/305/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVI/306/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice

 

XXVII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 15 marca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXVII/307/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wieszowa w Gminie Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXVII/308/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXVII/309/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVII/310/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXVII/311/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXVII/312/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVII/313/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych dla których ustalono obwód, prowadzonych przez Gminę Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

UCHWAŁA NR XXVII/314/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

UCHWAŁA NR XXVII/315/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXVII/316/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXVII/317/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXVI/301/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027

APEL NR 3/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie pilnego podjęcia działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Gminie Zbrosławice

 

XXVIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXVIII/318/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXVIII/319/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/320/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiu

UCHWAŁA NR XXVIII/321/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbrosławice, dotyczących wejścia Gminy Zbrosławice w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XXVIII/323/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zadania własnego Powiatu Tarnogórskiego z zakresu konserwacji i utrzymania systemów alarmowych

UCHWAŁA NR XXVIII/324/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVIII/325/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017

 

XXIX Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 10 maja 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXIX/326/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXIX/327/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXIX/328/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

UCHWAŁA NR XXIX/329/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czekanowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Księżym Lesie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Szałszy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszowie

UCHWAŁA NR XXIX/330/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/304/2017 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

UCHWAŁA NR XXIX/331/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020

UCHWAŁA NR XXIX/332/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów

UCHWAŁA NR XXIX/333/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXIX/334/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Zbrosławice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim

UCHWAŁA NR XXIX/335/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice

XXX Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 czerwca 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXX/336/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy

UCHWAŁA NR XXX/337/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbrosławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/338/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXX/339/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXX/340/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Zbrosławicach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubiu

UCHWAŁA NR XXX/341/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

UCHWAŁA NR XXX/342/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tarnogórskiego

UCHWAŁA NR XXX/343/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zbrosławice do 2022 roku”

UCHWAŁA NR XXX/344/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice na lata 2017 - 2022

UCHWAŁA NR XXX/345/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa w Sołectwie Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXX/346/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXX/347/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Zbrosławice w Gminie Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXX/348/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Ziemięcice

UCHWAŁA NR XXX/349/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach, nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 2805/120 o powierzchni 0,2686 ha (obręb Zbrosławice, k.m. 1) stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW GL1T/00046487/0 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

UCHWAŁA NR XXX/350/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Laryszów

XXXI Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 04 sierpnia 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXXI/351/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027

UCHWAŁA NR XXXI/352/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXI/353/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

UCHWAŁA NR XXXI/354/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2017

UCHWAŁA NR XXXI/355/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wynagradzania za inkaso w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXI/356/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Zbrosławice

UCHWAŁA NR XXXI/357/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Zbrosławice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

XXXII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXXII/358/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Ruda Śląska w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Bożego.

UCHWAŁA NR XXXII/359/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXII/360/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027.

UCHWAŁA NR XXXII/361/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.


XXXIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 września 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIII/362/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego - migracja danych ewidencji gruntów i budynków pomiędzy funkcjonującym a nowym systemem.

UCHWAŁA NR XXXIII/363/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027.

UCHWAŁA NR XXXIII/364/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

 

XXXIV Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 30 października 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIV/365/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027.

UCHWAŁA NR XXXIV/366/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXXIV/367/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/368/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/369/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Zbrosławice na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów  i wynagradzania za inkaso w 2018 roku.

UCHWAŁA NR XXXIV/371/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie Gminy Zbrosławice na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/372/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020.

UCHWAŁA NR XXXIV/373/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gliwicach na lata 2018-2020.

UCHWAŁA NR XXXIV/374/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.

UCHWAŁA NR XXXIV/375/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbrosławice na lata  2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017-2020 Aktualizacja” za lata 2015-2016.

 

XXXV Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 29 listopada 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXXV/376/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018".

UCHWAŁA NR XXXV/377/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czekanowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czekanowie.

UCHWAŁA NR XXXV/378/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Przezchlebiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Przezchlebiu.

UCHWAŁA NR XXXV/379/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kopienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Kopienicy.

UCHWAŁA NR XXXV/380/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ziemięcicach.

UCHWAŁA NR XXXV/381/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.  Jana Pawła II w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Kamieńcu.

UCHWAŁA NR XXXV/382/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Miedarach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkolno  - Przedszkolnym w Miedarach.

UCHWAŁA NR XXXV/383/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Wieszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Jerzego Ziętka w Wieszowie.

UCHWAŁA NR XXXV/384/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Zbrosławicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach.

UCHWAŁA NR XXXV/385/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bytom w sprawie zasad prowadzenia Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskie.

UCHWAŁA NR XXXV/386/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

UCHWAŁA NR XXXV/387/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

UCHWAŁA NR XXXV/388/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

UCHWAŁA NR XXXV/389/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Zbrosławice z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

UCHWAŁA NR XXXV/390/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027.

UCHWAŁA NR XXXV/391/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

 

XXXVI Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 20 grudnia 2017 r.

 

UCHWAŁA NR XXXVI/392/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso w roku 2018.

UCHWAŁA NR XXXVI/393/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXVI/394/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego -migracja danych ewidencji gruntów i budynków pomiędzy funkcjonującym a nowym systemem.

UCHWAŁA NR XXXVI/395/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Szałsza.

UCHWAŁA NR XXXVI/396/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXVI/397/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia honorowego tytułu "Ambasador Zbrosławic" za zasługi dla gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXVI/398/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2027.

UCHWAŁA NR XXXVI/399/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXVI/400/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2017-2027.

UCHWAŁA NR XXXVI/401/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2017.

UCHWAŁA NR XXXVI/402/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXVI/403/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Tarnowskie Góry w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Zboru Kościoła Zielonoświątkowego.

UCHWAŁA NR XXXVI/404/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XXXVI/405/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi dotyczącej uchwały Nr XXXIV/559/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXVI/406/2017 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zbrosławice na rok 2018.

 

 

Liczba odwiedzin : 4066
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Lizoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2015-12-02 09:05:52
Czas publikacji: 2018-01-03 14:03:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak