Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Wilkowice (k.m. 2) - dz. nr 279/23. 

 

 

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE

ogłasza

że w dniu 23 listopada 2017r. o godzinie 11 00 w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2, rozpocznie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Wilkowice (k.m. 2) określonej następującym numerem działki:

działka nr 279/23 o pow. 0,1059 ha; KW nr GL1T/00024293/3

Cena wywoławcza nieruchomości: 81.000,00 zł.

Wadium: 8.100,00 zł.

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz.1054 z późn. zm.).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Wilkowicach przy ulicy Bronisława Czecha, określona numerem ewidencyjnym działki 279/23 o powierzchni 0,1059 ha stanowi teren niezabudowany, posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta. Teren działki jest równy, bez spadów. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny leśne. Działka jest wolna od służebności. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Bronisława Czecha. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej takie jak przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Woda i sieć energetyczna w drodze ul. Bronisława Czecha. Brak kanalizacji w miejscowości. Nieruchomość jest wolna od obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:

Zgodnie z zatwierdzonym Uchwałą nr XXX/524/06 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 06.04.2006 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Wilkowice , przedmiotowe nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 48 MN, co oznacza tereny przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego niskiej wysokości zgodnie z przepisami prawa budowlanego z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług zajmujących do 30% powierzchni mieszkalnej wyłącznie w obrębie kubatury obiektów mieszkaniowych.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości podanej powyżej, w formie pieniężnej. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg ustny nieograniczony, działka nr …......, pow. ………… obr……….., imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 17 listopada 2017 r.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

  • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

  • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;

  • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;

  • pełnomocnictwo wydane w formie aktu notarialnego w przypadku działania przez pełnomocnika (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych).

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Urzędzie gminy w Zbrosławicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

W terminie wyznaczonym na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice, w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, tel. 032/233-71-02.

Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zbroslawice.pl), na tablicach ogłoszeń sołectwa Wilkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice.

 

Liczba odwiedzin : 292
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Lizoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Sikora Gerard
Czas wytworzenia: 2017-10-05 11:55:54
Czas publikacji: 2017-10-05 11:55:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak