Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zbrosławice (k. m. 1 Kęp.) - dz. nr 3090/151. 

 

 

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE

ogłasza

że w dniu 15 lutego 2018 r. w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach, przy ul. Oświęcimskiej 2a, o godzinie 10 30 rozpocznie się drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Zbrosławice (k.m. 1 Kęp.) określonej numerem działki 3090/151 o pow. 0,1918 ha; księga wieczysta KW nr GL1T/00039060/9.

Cena wywoławcza nieruchomości: 143.000,00 zł.

Wadium: 14.000,00 zł.

Cena nieruchomości jest ceną brutto i zawiera podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 122).

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Zbrosławicach przy ulicy Polnej, określona numerem działki 3090/151 o pow. 0,1918 ha stanowi teren niezabudowany, posiada kształt regularny. Teren działki jest równy, płaski, z lekkim spadem w kierunku północno - wschodnim. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka nie jest uzbrojona w urządzenie infrastruktury technicznej takie jak przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Woda, gaz i sieć energetyczna w ulicy. Brak kanalizacji w miejscowości. Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania:

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/523/06 Rady Gminy w Zbrosławicach z dnia 6.08.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru sołectwa Zbrosławice, przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 398 MN, co oznacza tereny przeznaczone na cele budownictwa mieszkaniowego niskiej wysokości z możliwością lokalizacji usług nieuciążliwych zajmujących do 30% powierzchni mieszkalnej wyłącznie w obrębie kubatury obiektów mieszkaniowych, część, (K25D1/2) tereny ulicy klasy „D” - dojazdowa - część.

Wadium:

Udział w przetargu mogą brać osoby fizyczne lub prawne, które wniosą wadium w wysokości podanej powyżej, w formie pieniężnej. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto bankowe Urzędu Gminy w Zbrosławicach nr 61-8463-0005-2002-0020-1276-0011 lub w kasie Urzędu Gminy w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2 z zaznaczeniem „Wadium na przetarg ustny nieograniczony, działka nr …......, pow. ………… obr……….., imię i nazwisko oraz PESEL lub nazwa firmy oraz NIP, na czyją rzecz nieruchomość będzie nabywana”. Wadium winno być uznane na rachunku Gminy Zbrosławice najpóźniej do dnia 9 lutego 2018 r.

Wpłacone wadium podlega:

  • zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg,

  • zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają – bez możliwości przeksięgowania na inny przetarg,

  • przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  • wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium;

  • okazanie komisji przetargowej dowodu osobistego osoby obecnej na przetargu;

  • okazanie pełnomocnictwa wydanego w formie aktu notarialnego (dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych).

 

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem prawa do nieruchomości oraz jego ujawnieniem w księdze wieczystej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest również do złożenia w Urzędzie Gminy w Zbrosławicach deklaracji podatkowej lub informacji w zakresie podatku od nieruchomości.

W terminie wyznaczonym na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, tel. 032/233-71-02.

Wójt Gminy Zbrosławice zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbrosławice, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zbroslawice.pl), na tablicach ogłoszeń sołectwa Zbrosławice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbrosławice.

 

Liczba odwiedzin : 229
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Lizoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Sikora Gerard
Czas wytworzenia: 2018-01-11 08:26:03
Czas publikacji: 2018-01-15 08:30:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak