Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że wydana została decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą i układem komunikacji wewnętrznej na działkach nr 121/343, 121/342, 26, 16, 42, obręb Szałsza, gm. Zbrosławice 

 

 

WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE INFORMUJE

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Wójt Gminy Zbrosławice informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. wydana została decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie  zmiany decyzji Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 lutego 2017r.  znak GG.6220.11.2016. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal magazynowych wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą i układem komunikacji wewnętrznej na działkach nr 121/343, 121/342,  26, 16, 42, obręb Szałsza, gm. Zbrosławice, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy oraz uzgodnieniem dokonanym z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, można się zapoznać w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Zbrosławice, w Kamieńcu przy ul. Tarnogórskiej 34, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Liczba odwiedzin : 118
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Lizoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Dzielicka Beata
Czas wytworzenia: 2018-01-11 14:27:31
Czas publikacji: 2018-01-11 14:27:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak