Uchwały Rady Gminy Zbrosławice kadencja 2014/2018 sesje XXXVI - XL 

 

 

XXXVII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/407/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2027.

UCHWAŁA NR XXXVII/408/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXVII/409/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice”.

UCHWAŁA NR XXXVII/410/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zawada.

UCHWAŁA NR XXXVII/411/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXVII/412/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym działki 243/50 obręb Szałsza.

UCHWAŁA NR XXXVII/413/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i rządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2021.

UCHWAŁA NR XXXVII/414/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie współdziałania e celu przystąpienia Gminy Zbrosławice do klastra energii.

UCHWAŁA NR XXXVII/415/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice.

 

XXXVIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 marca 2018 r.

 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/416/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2028.

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXVIII/418/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA NR XXXVIII/419/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 58/4, położonej w Kamieńcu (k.m. 11PGR) o powierzchni 0,3844 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GL1T/00064926/2 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach.

UCHWAŁA NR XXXVIII/420/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/415/2018 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXVIII/421/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice (UWAGA - ROZMIAR 423MB)

UCHWAŁA NR XXXVIII/422/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR XXXVIII/423/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXVIII/424/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/425/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Zabrze w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego parafii Ewangelicko – Augsburskiej.

UCHWAŁA NR XXXVIII/426/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czekanowie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach

 

XXXIX Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/427/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2028.

UCHWAŁA NR XXXIX/428/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXIX/429/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Łubkach, będącej własnością Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXIX/430/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Zbrosławicach, będącej własnością Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXIX/431/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Tarnogórskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie zadania bieżącego pod nazwą „remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3215S Wilkowice-Miedary.

UCHWAŁA NR XXXIX/432/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA NR XXXIX/433/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXIX/434/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zbrosławice.

 

XXXX Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 23 maja 2018 r.

 

UCHWAŁA NR XXXX/435/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2027 z późn. zm.

UCHWAŁA NR XXXX/436/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXX/437/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXX/438/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Zbrosławice w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXX/439/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu udziału gospodarstw domowych w projekcie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Zbrosławice – II etap”.

UCHWAŁA NR XXXX/440/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UCHWAŁA NR XXXX/441/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

XXXXI Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 czerwca 2018 r.

 

UCHWAŁA NR XXXXI/442/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy.

UCHWAŁA NR XXXXI/443/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zbrosławice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

UCHWAŁA NR XXXXI/444/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2019.

UCHWAŁA NR XXXXI/445/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXXI/446/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXXI/447/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie punktu przedszkolnego na terenie Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXXI/448/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Zbrosławice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

UCHWAŁA NR XXXXI/449/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Ptakowice.

UCHWAŁA NR XXXXI/450/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu udziału gospodarstw domowych w projekcie pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Zbrosławice”.

UCHWAŁA NR XXXXI/451/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXXI/452/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat stanowiącej własność Gminy Zbrosławice, nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 825/101, położonej w Czekanowie (k.m. 4) o powierzchni 0,8420 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr GL1T/00049725/2 w Sądzie rejonowym w Tarnowskich Górach.

UCHWAŁA NR XXXXI/453/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

UCHWAŁA NR XXXXI/454/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zbrosławice do realizacji projektu partnerskiego pn. „Niskoemisyjne gminy – poprawa efektywności energetycznej i ograniczanie niskiej emisji na terenie Subregionu centralnego” w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXXI/455/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXXI/456/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 

XXXXII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 18 lipca 2018 r.

 

UCHWAŁA NR XXXXII/457/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 18 lipca  2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018 – 2029.

UCHWAŁA NR XXXXII/458/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXXII/459/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie połączenia spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zbrosławicach ze spółką Zakład Eksploatacji Hałdy Przezchlebie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czekanowie.

UCHWAŁA NR XXXXII/460/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy do komisji ds. przyznawania nagród Wójta Gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice.

 

XXXXIII Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 5 września 2018 r.

 

UCHWAŁA NR XXXXIII/461/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2019.

UCHWAŁA NR XXXXIII/462/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXXIII/463/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

UCHWAŁA NR XXXXIII/464/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Miedary.

UCHWAŁA NR XXXXIII/465/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Boniowice.

UCHWAŁA NR XXXXIII/466/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Zbrosławice na stałe obwody głosowania.

UCHWAŁA NR XXXXIII/467/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

UCHWAŁA NR XXXXIII/468/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XXXXI/450/2018 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 27 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXXIII/469/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXXIII/470/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Zbrosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

UCHWAŁA NR XXXXIII/471/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 5 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zbrosławice

 

XXXXIV Sesja Rady Gminy Zbrosławice z dnia 16 października 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXXIV/472/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029.

UCHWAŁA NR XXXXIV/473/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018.

UCHWAŁA NR XXXXIV/474/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Czekanowie oraz zmiany statutu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminna Biblioteka Publiczna w Zbrosławicach.

UCHWAŁA NR XXXXIV/475/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Miedarach, stanowiącej własność Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXXIV/476/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w Gminie Zbrosławice w miejscowości Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXXIV/477/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXXIV/478/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zbrosławice.

UCHWAŁA NR XXXXIV/479/2018 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice dla obszaru nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym działki 121/329 obręb Szałsza.

 

 

Liczba odwiedzin : 1397
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Cieśla Justyna
Czas wytworzenia: 2018-03-06 09:57:32
Czas publikacji: 2018-11-19 07:43:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak