Oferta Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sołectwa Wieszowa z siedzibą w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 154, o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Półkolonie Sportowe” 

 

 

Wójt Gminy Zbrosławice informuje, iż dnia 4.05.2018 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Sołectwa Wieszowa z siedzibą w Wieszowie przy ul. Bytomskiej 154, o wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Półkolonie Sportowe” w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, wynikającego z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19a ust. 3 w/w ustawy Wójt Gminy Zbrosławice zamieści w dniu 7 maja 2018 r. wskazaną powyżej ofertę na okres 7 dni: 

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbrosławice,
  2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy - ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice,
  3. na stronie internetowej Urzędu Gminy - http://zbroslawice.pl

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące w/w oferty. Uwagi można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Zbrosławice na adres: Urząd Gminy Zbrosławice, ul. Oświęcimska 2, 42-674 Zbrosławice lub na adres e-mail: azoltowski@zbroslawice.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 14 maja 2018 r., do godziny 14:30.

 

 

Załączniki

oferta mały grant.pdf

Data: 2018-05-07 11:03:39 Rozmiar: 943.63k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Żółtowski Artur
Czas wytworzenia: 2018-05-07 10:54:04
Czas publikacji: 2018-05-07 10:54:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak