WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE
ul. Oświęcimska 2
42-674 Zbrosławice

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.

Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Gmina Zbrosławice gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Zbrosławice, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 z późn. zm.).

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Zbrosławice przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2018.217 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Zbrosławice właściwym dla ww. skargi jest:

 Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Zbrosławice, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Zbrosławice. 

 

KASA URZĘDU czynna:

poniedziałek 7:30 - 14:00
wtorek 7:30 - 14: 00
środa 7:30 - 15:45
czwartek 7:30 - 14:00
piątek 7:30 - 12:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawa

Miejsce załatwiania Formularze

Wydanie dowodu osobistego

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul. Tarnogórska 34 (pok. 9)
tel. 32/305 23 24

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - elektronicznie

Ulotka - elementy zabezpieczajace przed fałszerstwem

Klauzula informacyjna

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul. Tarnogórska 34 (pok. 9)
tel. 32/305 23 24

Formularz zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego

Formularz zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego - elektronicznie

Klauzula informacyjna

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul. Tarnogórska 34 (pok. 7)
tel. 32/233 77 31

Zgłoszenie pobytu stałego, czasowego KARTA INFORMACYJNA
Zgłoszenie pobytu stałego WNIOSEK
Zgłoszenie pobytu czasowego WNIOSEK
Klauzula informacyjna

Wymeldowanie z pobytu stałego

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 7)
tel. 32/233 77 31

Wymeldowanie z pobytu stałego KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego (WNIOSEK)

Klauzula informacyjna

Wymeldowanie z pobytu czasowego

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 7)
tel. 32/233 77 31

Wymeldowanie z pobytu czasowego KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 7)
tel. 32/233 77 31

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 7)
tel. 32/233 77 31

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP KARTA INFORMACYJNA

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Klauzula informacyjna

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

 

 

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 7)
tel. 32/233 77 31

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców KARTA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna

Działalność gospodarcza

Urząd Gminy Zbrosławice
Wydział Spraw Obywatelskich
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 9)
tel. 32/305 23 24

Instrukcje tutaj

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Sprostowanie aktu stanu cywilnego WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Transkrypcja aktu małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Transkrypcja aktu małżeństwa WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Transkrypcja aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Transkrypcja aktu urodzenia WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Transkrypcja aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Transkrypcja aktu zgonu WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych w RSC danych

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych w RSC danych WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Zmiana imienia, nazwiska dziecka

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Zmiana imienia, nazwiska dziecka WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Zmiana imienia, nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 3)
tel. 32/233 77 96

Zmiana imienia, nazwiska WNIOSEK

Klauzula informacyjna

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Urząd Gminy Zbrosławice
Sekretarz Gminy
Kamieniec ul.Tarnogórska 34 (pok. 1)
tel. 32/233 70 18

Sporządzenie testamentu urzędowego KARTA INFORMACYJNA

Sporządzenie testamentu allograficznego WNIOSEK

 

Liczba odwiedzin : 703
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Zyga Katarzyna
Czas wytworzenia: 2018-05-30 11:43:56
Czas publikacji: 2018-07-27 12:38:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak