WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 WÓJT GMINY ZBROSŁAWICE
ul. Oświęcimska 2
42-674 Zbrosławice

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.

Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Gmina Zbrosławice gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy Zbrosławice, a w szczególności z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2017.1875 z późn. zm.).

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Zbrosławice przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U.2018.217 z późn. zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67).

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Gminę Zbrosławice właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Gminie Zbrosławice, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Zbrosławice.

KASA URZĘDU czynna:

poniedziałek 7:30 - 14:00
wtorek 7:30 - 14: 00
środa 7:30 - 15:45
czwartek 7:30 - 14:00
piątek 7:30 - 12:00

 

Sprawa

Miejsce załatwiania

Formularze

Pozwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow., ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337102

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow., ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337102

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (dot. zamiaru usunięcia drzew)

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow., ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337102

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow., ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek o wydanie decyzji

Zgłoszenie oczyszczalni ścieków (osoby fizyczne)

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow., ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Formularz zgłoszenia oczyszczalni

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (dot. instalacji)

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow., ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek

Podział nieruchomości

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

 

Sprzedaż gruntów gminnych

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337102

 

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środow. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337102

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środ. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zbrosławice

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środ. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek o wydzierżawienie gruntu

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla zmiany sposobu użytkowania obiektu

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środ. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla zmiany sposobu użytkowania obiektu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze rewitalizacji i miejscowym planie rewitalizacji

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środ. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze rewitalizacji i miejscowym planie rewitalizacji

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środ. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ustanowienie służebności przesyłu

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środ. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek

Ustanowienie służebności drogi koniecznej

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środ. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek

Wniosek o nadanie/zmianę
nazwy ulicy

Urząd Gminy Zbrosławice, Wydz. Gosp. Nieruch. i Ochr. Środ. ul.Tarnogórska 34, Kamieniec, Tel.32/2337720

Wniosek o nadanie/zmianę nazwy ulicy

 

Liczba odwiedzin : 466
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2018-05-30 10:43:02
Czas publikacji: 2018-08-23 08:56:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak