Klauzula informacyjna RODO 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach informuje, iż:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Ośrodka. Przedstawione poniżej informacje przekazujemy abyś wiedział/a, kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe.                                                    

 1. Administratorem Danych Osobowych osób korzystających ze świadczeń Pomocy Społecznej jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Kamieniec, dalej jako GOPS.
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres mailowy: inspektor@odocn.pl,                                            Cezary Nowicki, tel. 602762036.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.2 lit. h, Art. 10 RODO.
 4. Dane osobowe osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, o których mowa w pkt. 1 będą przetwarzane w celu realizacji przez GOPS obowiązków wynikających z zapisów:
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. Poz. 554),
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017r. Poz.489),
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2017r. Poz. 1851),
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952),
 • Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r. Poz. 1860),
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2017r. Poz. 2092),
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017r. poz. 180 ze.zm.),
 • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. Poz. 1061),
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2017 r. Poz. 1832 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r poz. 1390 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r poz. 887 z późn. zm.).
 1. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia, lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.
 2. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa.
 

Liczba odwiedzin : 145
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Kamuda
Czas wytworzenia: 2018-07-10 12:20:46
Czas publikacji: 2018-07-10 12:20:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak