Wersja archiwalna

ZAPYTANIE OFERTOWE (ponowne) na świadczenie usług opiekuńczych chorym mieszkańcom Gminy Zbrosławice, pozbawionym możliwości korzystania z innych form opiekuńczych 

 

 

GOPS X.252.3.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

W związku z brakiem złożonych ofert do dnia 03.12.2018 r. zwracamy się ponownie z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

1.Świadczenie usług opiekuńczych chorym mieszkańcom Gminy Zbrosławice, pozbawionym możliwości korzystania z innych form opiekuńczych np. pobyt w ośrodkach opiekuńczych, szpitalach itp.

Usługi te polegają między innymi na posprzątaniu mieszkania, zrobieniu zakupów, przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków, podstawowych zabiegach higienicznych, karmieniu itp.

 

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Miejsce realizacji zamówienia: gmina Zbrosławice

 

Istotne warunki zamówienia:

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

-posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie świadczenia usług opiekuńczych – (należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi).

- wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Kryterium wyboru oferty:

- cena brutto za wykonanie jednej godziny usług – 60%.

- doświadczenie – referencje z ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty – 40%.

 

Termin składania ofert: 18.12.2018 r.

 

Oferty prosimy przesłać:

- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach ul. Tarnogórska 4a, 42-674

Kamieniec

 

- na adres e-mail:gops@zbroslawice.pl

 

Osoba prowadząca postępowanie: Ewa Kózka

 

Liczba odwiedzin : 1453
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kózka
Czas wytworzenia: 2018-11-02 09:59:47
Czas publikacji: 2018-12-04 18:29:45
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-19