Zorganizowanie transportu dla 34 osób: 32 seniorów i 2 opiekunów z gminy Zbrosławice zamieszkujących 4 sołectwa: Czekanów, Zbrosławice, Przezchlebie i Wieszowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 

 

 

 

 

GOPS X.252.5.2019

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, których wartość nie przekracza 30 000 Euro netto.

Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 3 Regulaminu to jest zachowania uczciwej konkurencji oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. I.                   Przedmiot zamówienia

 

transport uczestników projektu „Smart Seniorzy”.

 

Główny kod CPV:

60172000-4 – wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

 

 1. II.                Zakres przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie transportu dla 34 osób: 32 seniorów i 2 opiekunów z gminy Zbrosławice zamieszkujących 4 sołectwa: Czekanów, Zbrosławice, Przezchlebie i Wieszowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 2. Termin realizacji zamówienia: 23.04.2019r.
 3. Uczestnicy wyjazdu muszą dotrzeć do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie najpóźniej
  o godz. 8.45 w dniu 23.04.2019r.. Powrót w godzinach popołudniowych, w okolicach godziny 17.00.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Ilość kilometrów dotycząca jednorazowego przejazdu: w przybliżeniu600 km (w tym objazd po sołectwach).
 6. Wykonawca będzie zobowiązany do:
 1. zapewnienia autokaru umożliwiającego przejazdy w ramach realizacji wizyty, dysponującego co najmniej taką liczbą miejsc siedzących jak wskazano w części II  pkt. 1.
 2. przewozu uczestników na trasach ustalonych przez Zamawiającego.
 3. Planowana trasa wizyty studyjnej:
  1. wyjazd: zebranie uczestników z 4 sołectw: Czekanów, Zbrosławice, Przezchlebie
   i Wieszowa -  w przybliżeniu ok godz. 4:30
  2. przyjazd do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik do godziny 8.45
   1. powrót: odwiezienie uczestników do 4 sołectw  -  Czekanów, Zbrosławice, Przezchlebie
    i Wieszowa -  w przybliżeniu do godz. 22:00
   2. Zamawiający zapewnia postój w wyznaczonych przez siebie miejscach.
    1. III.             Dodatkowe informacje dla wykonawcy

 

 1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje autokarem, który spełnia łącznie warunki:

a)      zapewnia miejsca siedzące dla takiej liczby osób jaka uwzględniona jest
w części II. pkt 1,

b)      posiada sprawny system nagłośnienia (mikrofon, głośniki),

c)      posiada klimatyzację, sprawne systemy chłodzenia i ogrzewania,

d)      posiada ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NNW oraz aktualne badania techniczne,

e)      spełnia wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.),

 1. Wykonawca posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo
  do kontroli pracy Wykonawcy.
 2. Wykonawca zapewnia kierowcę, który posiada uprawnienia do kierowania autokarem.
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia autokaru zgodnie z ustalonym harmonogramem wyjazdów uczestników z 4 sołectw.
 4. W przypadku awarii autokaru Wykonawca podstawi niezwłocznie, nie później jednak niż
  w ciągu 60 minut od powstania awarii, autokar spełniający właściwe wymagania techniczne
  w ruchu drogowym.
 5. Wykonawca powinien wkalkulować w oferowaną cenę wszelkie dodatkowe koszty związane np. z postojem pojazdu na parkingu podczas realizacji usługi w czasie przerw, parkingiem przy Centrum Nauki Kopernik, opłatami drogowymi, itp.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do oświadczenia, że nie jest powiązany                                      z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
 7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)      w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto dla danego zadania, za każdą godzinę opóźnienia związaną z realizacją przedmiotu zamówienia wynikającą z winy Wykonawcy,

b)      w wysokości 50% wynagrodzenia umownego brutto dla danego zadania,
w przypadku niezrealizowania przez Wykonawcę tego zadania.

c)      w wysokości 50% wynagrodzenia łącznego umownego brutto, za odstąpienie od realizacji usługi przez którąkolwiek ze stron z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Jeżeli kary umowne, o których mowa w pkt 8 nie pokryją w całości szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 1. IV.              Kryteria oceny oferty

 

 1. Kryteria oceny ofert - 100% cena brutto
  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto za wykonanie danego zadania.
  2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3. Za najkorzystniejszą ofertę w danym zadaniu zostanie wybrana oferta z najniższą ceną brutto.
  4. Oferta najkorzystniejsza (z najniższą ceną) otrzyma 100 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną według wzoru:

K cena - Kryterium cena = (C min /C bof) x 100 pkt

C min - Cena najniższej oferty

C bof - Cena badanej oferty

 1. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. V.                 Termin i forma płatności
 2. Zamawiający przewiduje realizację zamówienia w terminie w dniu 23 kwietnia 2019r. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest faktura wystawiona przez Wykonawcę,
  po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego i Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
 3. Oferty należy składać w terminie do dnia 25.03.2019r. do godziny 15.00
 4. Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Kamieniec lub w wersji elektronicznej na adres: gops@zbroslawice.pl    do dnia 25.03.2019r. do godziny 15.00 O przyjęciu oferty do oceny decyduje data wpływu (do kancelarii lub na pocztę elektroniczną).
 5. Wersja papierowa oferty jest składana w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: „Oferta na usługę transportu uczestników projektu Smart Seniorzy”.
 6. Wersja elektroniczna oferty musi zawierać skany podpisanych przez osoby upoważnione dokumentów, których wzory znajdują się w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego.
  1. VI.               Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy
   w Zbrosławicach 26.03.2019 r.

 

 1. VII.           Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieszcza na stronie internetowej powiadomienie o wyborze Wykonawcy podając nazwę firmy i jej adres oraz planowaną datę zawarcia umowy. Tę samą informację umieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

 1. VIII.        Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zbrosławicach reprezentowany przez jego Kierownika

b)      z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Zbrosławice
 • przez e-mail: gops@zbroslawice.pl
 • telefonicznie: 32 233 78 92

c)      inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbrosławicach jest Pan Cezary Nowicki.

d)      Inspektor to Osoba, z która można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z 11 przysługujących praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • pod adresem e-mailowym: inspektor@odocn.pl
 • telefonicznie: 602 762 036

e)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem

f)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

g)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

h)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt:

Łukasz Andzel

Tel. 32 33 387 40

e-mail: gops@zbroslawice.pl

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertow transport -zalaczniki.rtf

Data: 2019-03-15 10:08:46 Rozmiar: 139.35k Format: .rtf Pobierz
Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Andzel
Czas wytworzenia: 2019-03-15 10:02:58
Czas publikacji: 2019-03-15 10:02:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak