Zarządzanie Kryzysowe 

 

 

ZARZĄDZANIE W WARUNKACH ZAGROŻENIA I W WARUNKACH KRYZYSOWYCH

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia na terenie gminy podejmuje Wójt i kieruje działaniami poprzez Gminny Zespół Reagowania. 


Charakterystyka zagrożeń

Z oceny zagrożeń gminy wynika, że do potencjalnych zagrożeń mogących doprowadzic do sytuacji kryzysowych należy zaliczyć:

 • wystąpienia skażenia chemicznego (najbardziej narażone są rejony położone przy drodze krajowej nr 94 i 78
 • wystąpienie pożarów przestrzennych lasów w rejonie północnym i południowo wschodnim gminy
 • wystąpienie powodzi (zagrożone tereny przyległe do rzeki Dramy i potoku Świętoszowickiego)
 • wystąpienie epidemii chorób ludzi i zwierząt (szczególnie zagrożone miejsca to: punkty zbiorowego żywienia, zakłady produkcji wody, tereny leśne i gospodarstwa hodowlane
 • wichury i huragany
 • skażenia promieniotwórcze
 • naruszenie porządku publicznego

Uprawnienia i obowiązki organów do likwidacji skutków zagrożeń

Organami zarządzającymi w warunkach zagrożeń w gminie są:

Wójt Gminy - do jego obowiązków należy:

 • ustalenie zasad i organizacji reagowania kryzysowego
 • zatwierdzenie strategii działania w fazach reagowania i odbudowy
 • wyznacza osoby pełniące funkcje menażerów i koordynatorów odpowiedzialnych za poszczególne zadania funkcyjne
 • wydaje zarządzenia niezbędne do sprawnego prowadzanie działań ratowniczych

W sytuacji kryzysowej decyduje o powołaniu i użyciu własnych i terenowych służb ratowniczych, IOOC, może również zwrócic sie o wsparcie do Starosty.


Wykaz organów do zarządzania w warunkach zagrożenia:

 • Wójt Gminy
 • Gminny Zespół Reagowania
 • Gminny Zespół Kierowania OC

Wykaz organów do likwidacji skutków zagrożeń:

 • Wójt
 • Gminny Zespół Reagowania
 • Gminny Zespół Kierownika OC
 • DWA
 • Komendant Gminy OSP
 • Komendant posterunku Policji
 • Dyrektor ZGKiMKierownik ZOZ Zbrosławice
 • Kierownik ZOZ Ziemięcice
 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 • Kierownik Lecznicy dla Zwierząt w Zbrosławicach

 

 

 


Liczba odwiedzin : 2036
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2003-10-02 11:45:21
Czas publikacji: 2016-04-06 15:41:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak