Załącznik numer 1 do Uchwały nr XVI/293/04 Rady Gminy Zbrosławice z d... 

 

 

Załącznik numer 1 do Uchwały nr XVI/293/04

Rady Gminy Zbrosławice z dnia 28 lipca 2004

Program Rozwoju Lokalnego

GMINA ZBROSŁAWICE

42-674 Zbrosławice, ul Oświęcimska 2

tel. (032) 233-70-12, fax (032) 233-71-00, e-mail: urzad@zbroslawice.pl

 

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

DLA GMINY ZBROSŁAWICE

 

 

Zespół wykonawczy:

 

Roman Kowolik

Zespół Ekspertów Lokalnych

przy współpracy z władzami Gminy

 

 

Data opracowania: lipiec 2004 r.

 

 

 

 

Wersja:          A

 

 

 

 

Nr egzemplarza:       01

 

 


SPIS TREŚCI

 

1     WSTĘP. 4

1.1      Cel opracowania. 4

1.2      Metodologia opracowania. 4

2     OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO.. 5

2.1      Obszar realizacji planu na lata 2004-2006. 5

2.2      Obszar realizacji planu na lata 2007-2013. 6

3     AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY ZBROSŁAWICE. 6

3.1      Położenie, powierzchnia, ludność. 6

3.2      Środowisko przyrodnicze. 7

3.3      Turystyka i kultura. 9

3.4      Zagospodarowanie przestrzenne. 10

3.5      Gospodarka. 16

3.6      Sfera społeczna. 17

4     ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI  W DZIEDZINIE „ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI”  20

4.1      Lista zadań obejmujących: 20

4.2      Zadania do zrealizowania według hierarchii ważności 20

5     ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI  W DZIEDZINIE „ROZWÓJ GOSPODARKI WODNEJ I KANALIZACJI”  20

5.1      Lista zadań obejmujących: 20

5.2      Zadania do zrealizowania według hierarchii ważności 21

6     ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI  W DZIEDZINIE „ROZWÓJ BUDOWNICTWA”. 21

6.1      Lista zadań obejmujących: 21

6.2      Zadania do zrealizowania według hierarchii ważności 21

7     REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW... 21

7.1      Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006. 21

7.1.1       Budowa zespołu szkół w Kamieńcu. 21

7.1.2       Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Wieszowie. 22

7.1.3       Budowa wodociągu Kopienica – Jasiona. 22

7.1.4       Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach. 22

7.1.5       Budowa wodociągu w Ptakowicach. 23

7.1.6       Budowa wodociągu w Przezchlebiu. 23

7.1.7       Odbudowa mostu na ulicy Wiejskiej w Zawadzie. 23

7.1.8       Budowa systemu kanalizacji sanitarnej 24

7.1.8.1     Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu. 24

7.1.8.2     Budowa oczyszczalni w Kamieńcu i kanalizacji w Kamieńcu i Boniowicach. 24

7.1.8.3     Budowa kanalizacji w Zbrosławicach. 24

7.2      Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach – projekty długoterminowe. 25

8     POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA   25

9     PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006. 27

9.1      Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2004 – 2006. 27

9.2      Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w kolejnych latach. 27

10       SYSTEM WDRAŻANIA.. 28

11       SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ. 28

11.1     Zasady monitoringu. 28

11.2     Cele monitoringu. 28

11.3     Organizacja monitoringu. 29

11.3.1      Wójt Gminy Zbrosławice. 29

11.3.2      Stanowisko ds. analiz i monitoringu. 30

11.3.3      Zespół do Spraw Rozwoju Lokalnego. 30

11.4     Narzędzia monitoringu. 31


 

SPIS RYSUNKÓW I TABEL

 

Rysunek 1 - Podział administracyjny województwa śląskiego. 6

Rysunek 2 - Gmina Zbrosławice. 7

Rysunek 3 - Struktura użytkowania terenów na tle powiatowego  i wojewódzkiego układu odniesienia. 9

Rysunek 4 - struktura aktywności zawodowej ludności w ujęciu procentowym.. 17

Rysunek 5 - struktura wiekowa ludności w gminie Zbrosławice w ujęciu procentowym.. 18

Rysunek 6 - struktura przestępczości w gminie Zbrosławice w ujęciu ilościowym.. 18

Rysunek 7 – Prowadzenie monitoringu. 29

Rysunek 8 – Arkusz oceny okresowej wykonania przedsięwzięć Planu Rozwoju Lokalnego. 32

Rysunek 9 – Prowadzenie monitoringu – zestaw działań. 35

 


1          WSTĘP

 

1.1        Cel opracowania

 

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest stworzenie Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zbrosławice. Plan ten ma stanowić podstawę działań operacyjnych, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru gminy Zbrosławice oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia. Istotnym celem jest także stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa Unii Europejskiej.

Plan Rozwoju Lokalnego określa politykę inwestycyjną gminy, ustala jej cele i zadania,
a także wyznacza obszary priorytetowych programów wykonawczych. Ma on za zadanie ułatwiać i przyśpieszyć rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych
z przyszłymi projektami z zakresu infrastruktury gminy.

Plan Rozwoju Lokalnego jest tworzony i realizowany w zgodzie z polityką państwa zmierzająca do wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałaniu marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską, co wynika z Narodowego Planu Rozwoju 2004- 2006 (NPR), przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., a w szczególności z wytycznymi określonymi w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR), realizującego piątą oś rozwojową NPR, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r. zatytułowaną ,,Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów” oraz czwartą oś Podstaw Wsparcia Wspólnoty „Poprawa warunków dla rozwoju regionalnego, w tym dla rozwoju obszarów wiejskich”.

 

1.2         Metodologia opracowania

 

Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego przeprowadzono w ramach Zespołu Ekspertów,
w oparciu o Strategię Rozwoju Gminy Zbrosławice, przyjętą Uchwałą Nr XXVI/253/2000 Rady Gminy w Zbrosławicach w dniu 13 grudnia 2000 roku.

Opierając się na ogólnych zapisach Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice i konsultacjach z władzami gminy, uczestnicy Zespołu opracowującego Plan Rozwoju Lokalnego przyjęli szczegółowe zadania operacyjne przewidziane do realizacji w I okresie programowania Unii Europejskiej - 2004-2006 oraz zadania przewidziane do ewentualnej realizacji w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej - 2007-2013.

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zbrosławice zgodny jest z zapisami:

-         Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

-         Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego,

-         Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego

-         Strategicznych kierunków rozwoju powiatu tarnogórskiego,

-         Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice,

-         Programu Ochrony Środowiska Gminy Zbrosławice,

-         Koncepcji uregulowania gospodarki wodno-ściekowej dla gminy Zbrosławice,

Wszystkie powyższe opracowania są w posiadaniu władz Gminy.

 

2          OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

 

2.1        Obszar realizacji planu na lata 2004-2006

 

Zadania przewidziane w I okresie programowania Unii Europejskiej realizowane będą
w całości na obszarze gminy Zbrosławice w sołectwach:

- Boniowice

- Czekanów

- Jasiona

- Jaśkowice

- Kamieniec

- Karchowice

- Kopienica

- Księży Las

- Laryszów

- Łubie

- Łubki

- Miedary

- Przezchlebiu

- Ptakowice

- Szałsza

- Świętoszowice

- Wieszowa

- Wilkowice

- Zawada

- Zbrosławice

- Ziemięcice

 

2.2        Obszar realizacji planu na lata 2007-2013

 

Zadania przewidziane w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej realizowane będą obszarze gminy Zbrosławice, a w razie wystąpienia takich możliwości – w ramach porozumień międzygminnych.

3          AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY ZBROSŁAWICE

 

3.1        Położenie, powierzchnia, ludność

 

Gmina Zbrosławice położona jest w zachodniej części województwa śląskiego w obrębie rolniczego zaplecza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Cechą wyróżniającą gminę Zbrosławice jest jej bardzo atrakcyjne położenie względem aglomeracji górnośląskiej,
a w szczególności w sąsiedztwie Gliwic, Zabrza, Tarnowskich Gór, Bytomia i Pyskowic.

 

 

 

 

 

 

ZBROSŁAWICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rysunek 1 - Podział administracyjny województwa śląskiego

Zbrosławice są gminą wiejską powstałą w roku 1977. Powierzchnia gminy stanowi 1,21% powierzchni województwa śląskiego oraz 23,1% powierzchni powiatu tarnogórskiego. Od północy gmina Zbrosławice graniczy z gminą Tworóg, od południa
z miastem Gliwice i Zabrze, od wschodu z miastem Bytom i Tarnowskie Góry od zachodu
z gminą Wielowieś, Toszek i Pyskowice. Gmina wchodzi w skład powiatu ziemskiego tarnogórskiego, który wraz z powiatami: gliwickim, lublinieckim i będzińskim tworzy subregion północno-zachodni województwa śląskiego.

Powierzchnia gminy wynosi około 14 871 ha, a siedzibą władz gminy jest miejscowość Zbrosławice.

W skład gminy wchodzi 21 sołectw: Boniowice, Czekanów, Jasiona, Jaśkowice,  Kamieniec, Karchowie, Kopienica, Księży Las, Laryszów, Łubie, Łubki, Miedary, Przezchlebiu, Ptakowice, Szałsza, Świętoszowice, Wieszowa, Wilkowice, Zawada, Zbrosławice, Ziemięcice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rysunek 2 - Gmina Zbrosławice

 

Gminę zamieszkuje około 16 tys. mieszkańców, największe miejscowości to Wieszowa -  2,6 tys. mieszkańców, Zbrosławice – 2,4 tys. mieszkańców i Miedary – 1,3 tys. mieszkańców.

 

3.2         Środowisko przyrodnicze

 

Obszarami najcenniejszymi przyrodniczo w skali regionalnej są:

Biocentrum regionalne – jego fragment na terenie gminy Zbrosławice to kompleks  leśny w Księżym Lesie i Miedarach

Obszar węzłowy o charakterze regionalnym - Rezerwat „Nad Sroczką". Regionalny korytarz ekologiczny - jego fragment stanowi północno wschodnią część gminy oraz szeroki obszar wzdłuż doliny rzeki Dramy.

Węzły przyrodnicze o charakterze lokalnym - zwarte kompleksy leśne
w sołectwach: Wieszowa, Zbrosławice, Przezchlebie, Łubie.

Kierunki polityki proekolo­gicznej gminy Zbrosławice wyznacza Ekologiczny System Obszarów Chronionych ESOCH. Obejmuje on tereny biologicznie czynne, powiązane przestrzennie i funkcjonalnie między sobą wraz z analogicznymi terenami
w otocze­niu gminy.

Na terenie gminy proponuje się do objęcia ochroną przyrodniczą następujące obszary:

1 .Rezerwat „Nad Sroczką",

2. Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Ostoje leśne w Starych Reptach

3. Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Szałsza”

4. „Murawy Kserotermiczne w dolinie rzeki Dramy"

5. Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy „Dolina Dramy"

6. Użytek ekologiczny „Dolinka goryczkowa"

Gmina jest uboga w lasy, zajmują one ok. 19% ogólnej powierzchni. Jedyny większy kompleks leśny znajduje się w północno wschodniej części obszaru, a pozostałe występują
w południowo - zachodniej i środkowo wschodniej części gminy. Wszystkie lasy na terenie gminy niezależnie od formy własności objęto ochroną przyrodniczą

W obrębie gminy znajduje się szereg zabytkowych budowli, w tym aż 10 zabytkowych założeń pałacowo parkowych. W ich najbliższym sąsiedztwie znajdują się najczęściej zadrzewienia o zabytkowych założeniach parkowych. Ich niewątpliwie wielkim walorem jest występowanie starych drzew, które powinno się chronić poprzez nadanie im statusu pomnika przyrody. Przeprowadzona inwentaryzacja pomogła wyszczególnić 60 obiektów zabytkowych
z uwzględnieniem listy Konserwatora Wojewódzkiego.

Cały teren gminy jest silnie zróżnicowany topograficznie, a wyjątkowe walory krajobrazowe i przyrodnicze posiada dolina Dramy i łączące się z nią liczne dolinki cieków wodnych. Swój urok i wyjątkowe wartości przyrodnicze mają również kotlinki, wąwozy
i parowy. Większość z nich posiada fragmen­ty zadrzewień będących pozostałością łęgów nadrzecznych. Na szczególną uwagę zasługuje dolina rzeki Dramy, największej rzeki na obszarze gminy, a jednocześnie wyjątkowej pod względem bogactwa struktur przyrodniczych.

Główną funkcją gospodarczą przypisaną gminie w regionalnym układzie odniesienia jest wielkoobszarowe rolnictwo o wysokiej kulturze rolnej i towarowości.

Strukturę użytkowania terenów przedstawia poniższy rysunek.

 

Powierzchnia ogółem

w ha

Użytki

 rolne

w %

 

Lasy

w %

Pozostałe grunty i nieużytki

w %

 

Zbrosławice

 

 

14 871

 

70,2

 

19,2

 

10,6

 

Powiat tarnogórski

 

 

64 274

 

35,7

 

50,5

 

13,8

 

Województwo śląskie

 

 

1 229 404

 

50,4

 

32,0

 

17,6

Rysunek 3 - Struktura użytkowania terenów na tle powiatowego  i wojewódzkiego układu odniesienia

Zachowanie tak dużego areału użytków rolnych w strukturze powierzchni ogółem, mimo zachodzących w aglomeracji procesów urbanizacyjnych, świadczy o dużej efektywności gospodarowania w rolnictwie oraz dużej wartości bonitacyjnej terenów rolniczych zachowanej
w relatywnie korzystnych warunkach przyrodniczych.

 

3.3         Turystyka i kultura

 

Gmina Zbrosławice, położona w sąsiedztwie wysoko zurbanizowanych
i uprzemysłowionych terenów, ma środowisko czyste ekologicznie, znane od lat z istniejącego mikroklimatu, z pięknymi terenami o dużych walorach przyrodniczych. Stanowi atrakcyjne miejsce na sobotnio-niedzielny wypoczynek.

Wśród licznych zabytków na terenie gminy godnych zwiedzenia do najważniejszych należy zaliczyć:

- w Szałszy – pałac neogotycki z 1877 roku, kościół filialny drewniany z XVII wieku,

- w Wieszowie – kościół neogotycki z 1896 roku,

- w Wilkowicach – pałac z połowy XVIII wieku,

- w Zbrosławicach – kościół parafialny z XV wiecznym prezbiterium i figurką Matki Boskiej Zbrosławickiej z 1575 r., klasycystyczna budowla wylotu sztolni z 1821 roku,

- w Kamieńcu – barokowy pałac z XVIII wieku z parkiem krajobrazowym i unikalnym drzewostanem (choina kanadyjska, lipanowiec amerykański, miłorząb dwuklapkowy, dąb kaukaski, sosna wejmutka), kościół parafialny późnogotycki z 1914 roku, grodzisko wczesnośredniowieczne na skarpie ze śladami osad z okresu halszackiego kultury łużyckiej (650-400 lat p.n.e.),

- w Karchowicach – ujęcie wodne z 1896 roku,

- w Łubiu - Pałac Baildonów z 1869 roku wraz z parkiem, kościół barokowy z XVI wieku

- w Księżym Lesie – drewniany kościółek z 1494 roku,

- w Miedarach – pałac eklektyczny z 1889 roku,

- w Ziemięcicach – neogotycka leśniczówka z 1900 r.

Znaczna większości obiektów historycznych, ze względu na brak środków finansowych, nadaje się do renowacji i rewitalizacji.

Brak miejsc noclegowych ogranicza możliwości pełnego wykorzystania potencjału turystycznego gminy.

Działalnością kulturalną zajmują się przede wszystkim świetlice gminne. Ponadto prężnie działa Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Ludności Pochodzenia Niemieckiego oraz dziecięce zespoły wokalno-muzyczne przy szkołach podstawowych. Mieszkańcy mogą korzystać
z bibliotek znajdujących się w Zbrosławicach, Ptakowicach, Miedarach, Kamieńcu, Wieszowie, Ziemięcicach, Łubiu i Czekanowie.

Dziesięć lokalnych klubów sportowych zachęca do gry w piłkę nożną, piłkę siatkową, tenis stołowy, do biegów przełajowych, narciarskich oraz do uprawiania innych dyscyplin.

Na szczególną uwagę zasługują ośrodki jeździeckie w Zbrosławicach i Szałszy, z usług których korzystają także mieszkańcy ościennych miast.

Na terenie gminy działają trzy koła łowieckie.

Sportowcy i mieszkańcy mają do dyspozycji salę gimnastyczną z siłownią przy szkole
w Zbrosławicach i w Kamieńcu, sale gimnastyczne przy szkołach w Miedarach i Wieszowie oraz inne obiekty sportowe w Miedarach, Wilkowicach, Łubiu, Ptakowicach, Ziemięcicach
i Przezchlebiu.

Większość ośrodków sportu i rekreacji na terenie gminy wymaga remontów
i modernizacji, a ilość i różnorodność obiektów wydaje się niewystarczająca.

 

3.4         Zagospodarowanie przestrzenne

 

Uwarunkowania rozwoju gminy, w tym ochrony środowiska, zostały wyznaczone
w Strategii rozwoju gminy Zbrosławice. Zgodnie z jej założeniami, strategia gminy winna mieć charakter mieszany, polegający z jednej strony na przezwyciężaniu słabych stron w celu wykorzystania okazji (strategia konkurencji), a jednocześnie na wykorzystywaniu możliwości
w oparciu o posiadane silne strony (strategia dynamiczna). Dla tak określonej strategii mieszanej zasadnicze znaczenie mają 3 grupy czynników:

SŁABE STRONY:

INTEGRACJA SPOŁECZNA

§         Nieefektywny mechanizm motywowania i angażowania grup społecznych
w gminie na rzecz wspólnych inicjatyw rozwojowych

§         Brak silnego lobby ukierunkowującego rozwój gminy

§         Negatywne skutki społeczne związane z likwidacją PGR-ów

§         Duża liczba sołectw rozmieszczonych  na dużej powierzchni, co prowadzi do rozproszenia środków i osłabienia woli wspólnego działania

§         Malejące poczucie bezpieczeństwa socjalnego i publicznego

§         Relatywnie wysoka liczba osób bezrobotnych

§         niska świadomość ekologiczna mieszkańców

ROLNICTWO

§         Malejąca konkurencyjność  miejscowego rolnictwa

UDOGODNIENIA INFRASTRUKTURALNE

§         Słaby stan techniczny sieci wodociągowej

§         Niedorozwój sieci kanalizacyjnej

§         Zanieczyszczenie rzeki Dramy ściekami przemysłowymi i komunalnymi

§         Niski stopień separacji ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych

§         zły stan techniczny dróg

ZASOBY MIESZKANIOWE

§         Najniższy w otoczeniu powiatowym wskaźnik liczby mieszkań na 1000 ludności

§         Brak mieszkań socjalnych

§         Słaby stan techniczny mieszkań komunalnych

TURYSTYKA REKREACYJNA

§         Niedorozwój bazy turystyczno – noclegowej

§         brak programu rozwoju agroturystyki,

STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE

§         Nieuregulowany stan własności wielu nieruchomości

§         Nie rozwiązany problem własności terenów rolnych we władaniu Skarbu Państwa


BUDŻETOWANIE ROZWOJU

§         Niski poziom dochodów własnych gminy

§         Niewykształcone umiejętności w zakresie montażu środków finansowych

SILNE STRONY:

TRADYCJE I DZIEDZICTWO KULTUROWE

§         Przywiązanie społeczności lokalnej do śląskiej tradycji miejsca zamieszkania

§         Występowanie w gminie obiektów zabytkowych

POTENCJAŁ LUDZKI

§         Aktywność mieszkańców

§         Relatywnie wysoki udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem

§         duży potencjał rodzinnego kapitału zagranicznego

ZASOBY TERENÓW

§         Duża ilość zwartych, dobrze zagospodarowanych użytków rolnych o wysokich wartościach przyrodniczych i bonitacyjnych

§         Duża ilość terenów dostępnych pod budownictwo mieszkaniowe położonych
w atrakcyjnych warunkach środowiskowych i krajobrazowych

§         Duże dystanse przestrzenne i mała gęstość sieci osadniczej (brak konfliktów przestrzennych)

§         możliwość produkcji zdrowej żywności

POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

§         Zachowany mikroklimat, dobre przewietrzanie terenów otwartych

§         Bogata i zróżnicowana rzeźba terenu, atrakcyjna dla realizowania funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej

§         Dobra jakość złóż wodnych

POŁOŻENIE

§         Obrzeżne położenie względem aglomeracji górnośląskiej

§         Usytuowanie na osiach komunikacyjnych: Gliwice - Tarnowskie Góry oraz Bytom – Pyskowice

§         Wysoka dostępność do gminy wynikająca z dobrze ukształtowanej sieci połączeń drogowych

§         atrakcyjny krajobraz i położenie

TURYSTYKA REKREACYJNA

§         Tradycja i walory turystyczne gminy

§         Działalność ośrodka jeździeckiego

§         Rozwijająca się w gminie agroturystyka

SZANSE:

TURYSTYKA I FORMY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO

§         Wzrastająca moda na zdrowy styl życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego (produkcja zdrowej żywności, agroturystyka, jazda konna, turystyka rowerowa)

AGLOMERACJA GÓRNOŚLĄSKA

§         Rosnąca presja mieszkańców aglomeracji na rynek nieruchomości w gminie (rozwój budownictwa letniskowego i jednorodzinnego)

§         Bliskość dużego, chłonnego rynku zbytu

ROZWÓJ SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

§         Odradzanie się przedsiębiorczości indywidualnej

§         Wzrost zdolności sektora do absorpcji innowacji

KAPITAŁ LUDZKI

§         Wzrost dostępności do różnych form kształcenia (na poziomie ponadpodstawowym i wyższym) i przekwalifikowań zawodowych

INTEGRACJA EUROPEJSKA

§         Dostęp do jednolitego rynku europejskiego

§         Swoboda przepływu kapitałów i technologii

Podstawową przeszkodą w realizacji jakiejkolwiek strategii rozwoju gminy jest brak środków finansowych. Wniosek ten wynika zarówno z analizy budżetu gminy, jak i z analizy zależności poszczególnych czynników w analizie SWOT/TOWS.

W związku z powyższym przyjęto następujące zasady strategicznego działania gminy:

·        planowanie – określenie rodzaju działań, ich celu oraz kolejności realizacji,

·        współdziałanie – realizacja działań przy współudziale co najmniej jednego podmiotu zewnętrznego,

·        wspieranie inicjatyw – udzielanie wsparcia, także finansowego takim inicjatywom, które angażują społeczność lokalną dla realizacji konkretnego celu.

Ustalono również listę działań priorytetowych, które winny zostać podjęte przez gminę:

w zakresie priorytetów krótkookresowych:

§         rozwój sportu, turystyki i rekreacji

§         rozwój kanalizacji

§         rozbudowa Urzędu Gminy

§         rozwój szkolnictwa

§         rozwój służby zdrowia

§         gospodarowanie terenami i budownictwo

§         rozwój komunikacji

§         wspieranie powstawania nowych miejsc pracy

§         wspieranie poszukiwania partnera strategicznego

§         promocja gminy

w zakresie priorytetów długookresowych:

§         rozwój sportu, turystyki i rekreacji

§         rozwój kanalizacji

§         wspieranie rozwoju budownictwa jednorodzinnego

Na tej podstawie, zbudowano wizję rozwoju gminy Zbrosławice, która sprowadza się do następującej sentencji „Gmina Zbrosławice stanowi enklawę zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa. podtrzymując tradycyjne walory kulturowe i przyrodnicze ośrodka wiejskiego oraz wykorzystując dogodne położenie w sąsiedztwie Gliwic, Zabrza, Bytomia, Tarnowskich Gór
i Pyskowic, stwarza w dolinie rzeki Dramy atrakcyjne warunki zamieszkania i aktywnych form wypoczynku
”. Zakłada się realizację wizji rozwoju gminy poprzez osiągnięcie kilku celów strategicznych. Cele te – już uszczegółowione – kształtują się następująco:

ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI - Wykorzystanie atrakcyjności położenia i walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki

·        wzrost udziału zatrudnienia w sferze usług rynkowych do poziomu co najmniej 60% ogółu pracujących

·        wzrost poziomu  zawodowej ludności do 30% - 35%

·        osiągnięcie udziału w rynku usług turystycznych w powiecie  w wysokości 2,5%

ROZWÓJ GOSPODARKI WODNEJ I KANALIZACJI - Przywrócenie równowagi przyrodniczej w dolinie rzeki Dramy dla poprawy jakości życia i rozwoju usług turystycznych

·        zapewnienie wszystkim gospodarstwom domowym dostępu do zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych

·        oczyszczanie 100% odprowadzanych ścieków komunalnych

·        poprawa retencji wody i jej gospodarcze wykorzystanie

ROZWÓJ BUDOWNICTWA - Wzrost atrakcyjności gminy na rynku budownictwa mieszkaniowego w suburbiach aglomeracji górnośląskiej

·        utrzymanie dodatniego salda migracji na poziomie co najmniej 5 w skali rocznej

·        wzrost realnych dochodów budżetu gminy z tytułu nowych osiedleń o 15%
w skali roku

·        wzrost stopy inwestycji wydatków publicznych do wysokości przeciętnej stopy inwestycji gmin wiejskich w kraju (nie mniej niż 22%)

Dla tak określonej wizji rozwoju gminy oraz celów strategicznych stworzenie i realizacja Programu ochrony środowiska ma znaczenie niezwykle istotne (pomijając ustawowy wymóg stworzenia Programu).

Gmina Zbrosławice otoczona jest głównie gminami o charakterze typowo miejskim dzięki czemu zasadniczy układ komunikacyjny oparty jest na szkielecie dróg tranzytowych przebiegających południkowo i równoleżnikowo uzupełnionych układem dróg lokalnych
i dojazdowych.

Głównymi drogami tranzytowymi są drogi krajowe numer 78 relacji Gliwice – Tarnowskie Góry i 94 relacji Bytom - Strzelce Opolskie. Drogi te przebiegają przez tereny inwestycyjne  oraz intensywnie zabudowane zabudową mieszkaniową, generuje ona ruch od 2 500 do 10 000 pojazdów na dobę powodując uciążliwość i znaczne zagrożenie kolizjami drogowymi.

Przez teren gminy przebiega projektowana trasa autostrady A-1 (Szałsza, Czekanów, Świętoszowice, Wieszowa).

Pozostałymi istotnymi komunikacyjnie drogami jest sieć dróg powiatowych o długości około 80 km. Drogi gminne łączą jednostki osadnicze gminy ze sobą, zaś powiatowe z centrami regionalnymi. Sieć dróg jest wystarczająca dla obsługi wewnętrznej gminy oraz zapewnia dogodne powiązania zewnętrzne we wszystkich kierunkach. Nawierzchnia, w większości bitumiczna, wykazuje znaczny stopień zużycia – konieczna jest systematyczna modernizacja sieci dróg oraz rozbudowa lokalnej sieci dróg gminnych.

Teren gminy przecinają dwie linie kolejowe relacji Tworóg-Bytom i Bytom-Pyskowice obecnie nieużywane i w znacznym stopniu zniszczone.

Gmina Zbrosławice posiada sieć własnych ujęć wodnych (Łubie, Księży Las, Zbrosławice, Miedary, Zawada, Szałsza) oraz dodatkowo korzysta z sieci magistralnej przebiegającej przez Gminę. Większość zainwestowanych terenów podłączona jest do sieci wodociągowej. Stan techniczny sieci jest niezadowalający – konieczna jest sukcesywna wymiana sieci.

W gminie brak jest kanalizacji deszczowej. Spływ wód opadowych odbywa się powierzchniowo do rowów melioracyjnych (często niedrożnych) oraz rowami do cieków wodnych. Konieczne jest uregulowanie gospodarki wodnej.

Jedynie miejscowości Przezchlebie, Świętoszowice, Ziemięcice oraz fragmentarycznie Kamieniec i Łubie posiadają sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzonej do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków. Pozostałe sołectwa odprowadzają ścieki do przydomowych zbiorników na nieczystości ciekłe (sporadycznie szczelnych). Dla Gminy Zbrosławice opracowano koncepcję uregulowania gospodarki wodno-ściekowej. Na jej podstawie przyjęto do realizacji sieć kanalizacji sanitarnej opartej na systemie kanałów grawitacyjnych i ssąco tłoczących odprowadzających ścieki sanitarne do oczyszczalni biologicznych. Konieczna jest stała rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Gmina Zbrosławice zasilana jest gazem wysokiego ciśnienia z gazociągów magistralnych. W całej gminie 13 sołectw jest zgazyfikowanych. Od kilku lat obserwuje się nieznaczny wzrost liczby odbiorców gazu. Istniejąca sieć średnioprężna posiada znaczne rezerwy przesyłowe i ich rozbudowa na dzień dzisiejszy nie jest konieczna.

Na terenie gminy brak jest sieci cieplnej. Większość gospodarstw zasilana jest
z własnych kotłowni głównie węglowych o niskiej wydajności energetycznej powodujących znaczne zanieczyszczenia pyłowo-gazowe. Gmina opracowuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji którego wdrożenie zaplanowano na najbliższe lata.

Przez teren gminy przebiega kilka linii teletechnicznych komunikacji międzymiastowej. Potrzeby w zakresie obsługi teletechnicznej mieszkańców są zrealizowane. 100% gminy jest pokryte zasięgiem sieci operatorów komórkowych. Obserwuje się brak relatywnie tanich, stałych łączy internetowych.

Gmina nie posiada własnych wysypisk śmieci. Odpady wywożone są na podstawie umów przez wyspecjalizowane podmioty do gminy Pyskowice na składowisko. Polityka w zakresie gospodarki odpadami jest zgodna z przyjętą polityką krajową i unijną.

Wartość mienia komunalnego Gminy Zbrosławice wynosi 32 574 344,58 zł.

 

3.5         Gospodarka

 

 

Mieszkańcy gminy Zbrosławice zatrudnienie znajdują przede wszystkim
w zlokalizowanych na terenie gminy i w gminach sąsiednich podmiotach prowadzących działalność przemysłową. Rośnie także znaczenie budownictwa i handlu.


 

Rysunek 4 - struktura aktywności zawodowej ludności w ujęciu procentowym

(źródło: Strategia Rozwoju Gminy)

 

Przedmiotem aktywności gospodarczej jest głownie handel, produkcja i transport. Spółki handlowe prowadzą przede wszystkim działalność produkcyjną, spółki cywilne budowlaną, zaś osoby fizyczne zajmują się handlem.

Na przemysł gminy składają się niewielkie zakłady produkcyjne i spożywcze. Powoli rośnie w gminie liczba podmiotów gospodarczych – zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jak i spółek. Liczba takich podmiotów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców pozostaje jednak poniżej średniej wojewódzkiej.

Korzystna lokalizacja, bliskie sąsiedztwo aglomeracji katowickiej oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, są głównymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi gospodarczemu Gminy. Przygotowane są tereny pod nieuciążliwe dla środowiska małe i średnie zakłady przemysłowe, działalność turystyczną i rekreacyjną oraz budownictwo mieszkaniowe.

 

3.6         Sfera społeczna

 

Liczba ludności na terenie Gminy Zbrosławice wynosi około 15 000.

Stopień bezrobocia na terenie Gminy Zbrosławice wynosi około 8,84%, na terenie powiatu jest to powyżej 16%. Liczba osób czynnych zawodowo wynosi łącznie 9 914 osób.

 

Rysunek 5 - struktura wiekowa ludności w gminie Zbrosławice w ujęciu procentowym

(źródło: Strategia Rozwoju Gminy)

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie tarnogórskim wykazuje, że w rejonie gminy Zbrosławice dominują przestępstwa samochodowe (kradzieże
i włamania) występujące zwłaszcza w rejonie Zbrosławic i Kamieńca. Drugim rodzajem występującej zwiększonej liczby przestępstw są włamania do domów jednorodzinnych. Poza włamaniami w tym rejonie odnotowywana jest zwiększona liczba kradzieży, zwłaszcza sieci
i elementów kolejowych.

Rysunek 6 - struktura przestępczości w gminie Zbrosławice w ujęciu ilościowym

W ciągu najbliższych lat przy pomocy Posterunku Policji w Kamieńcu realizowane są zadania mające na celu:

- ograniczenie dynamiki kradzieży oraz kradzieży z włamaniem do mieszkań, piwnic
i altan,

- ograniczenie dynamiki kradzieży samochodów

- poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Działalność Policji ze względu na niskie finansowanie ze strony budżetu centralnego wymaga dofinansowania ze strony samorządu terytorialnego.

Bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej spełnia potrzeby społeczności. Jest oparte o sieć Ochotniczych Straży Pożarnych, które wymagają stałego dofinansowania, głównie w zakresie wyposażenia.

Pomoc społeczna świadczona jest nie tylko przez Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także przez stacje Caritas. Zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc wykazuje tendencje rosnącą.

Grupy społeczne wymagające wsparcia to głównie:

- byli pracownicy Państwowych Gospodarstw Rolnych,

- pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej,

- osoby w wieku produkcyjnym, bez prawa do zasiłku z wykształceniem podstawowym
i zawodowym,

- osoby opuszczające zakłady karne,

- osoby samotne, starsze i schorowane,

- osoby niepełnosprawne,

Na terenie Gminy Zbrosławice realizowany jest Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polegający głównie na:

- zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

- zwiększaniu dostępności pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc

- prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży

- zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym

- wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

- tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji Programu.

Służba zdrowia opiera się o niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w Zbrosławicach, Kamieńcu, Kopienicy i Ziemięcicach. Świadczą one usługi medyczne na podstawie kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na terenie gminy zlokalizowane jest 6 przedszkoli, 7 szkół podstawowych 2 gimnazja
i 1 liceum ogólnokształcące. Liczba nauczycieli zaspokaja w pełni potrzeby gminy zwłaszcza, że liczba dzieci w wieku szkolnym stale maleje.

 

4          ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI
W
DZIEDZINIE „ROZWÓJ SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI

4.1        Lista zadań obejmujących:

·        waloryzacja  kulturowa, przyrodnicza i krajobrazowa gminy dla rozpoznania atrakcyjnych miejsc lokalizacji funkcji turystyczno – rekreacyjnych

·        rozpoznanie zasobów naturalnych gminy, szczególnie wód głębinowych

·        opracowanie koncepcji przekształceń terenów w dolinie rzeki Dramy

·        sporządzenie hydrogeologicznej ekspertyzy źródeł w zlewni  rzeki Dramy

·        opracowanie wariantowych koncepcji gospodarki wodno - ściekowej gminy łącznie ze studiami wykonalności

·        wykonanie pre-feasibility study dla zbiornika rekreacyjnego i retencyjnego
o funkcjach przeciwpożarowych

·        opracowanie zintegrowanego z regionem planu budowy ścieżek rowerowych
i konnych

·        Opracowanie master planu rewitalizacji doliny Dramy w kierunku naturalno - parkowym i nadanie mu statusu regionalnego

·        opracowanie programu mobilizacji społeczności lokalnej na rzecz podejmowania działalności w sferze usług turystycznych

·        opracowanie programu edukacyjnego “Czysta Rzeka”

 

4.2        Zadania do zrealizowania według hierarchii ważności

 

·        regulacja rzeki Dramy i budowa zbiornika wodnego

·        wyznaczenie i przygotowanie terenów pod budowę ośrodka rekreacyjno - sportowego (“rural nautic center”, basen, korty, boisko,…)

·        wytyczenie, budowa i oznakowanie ścieżek rowerowo – rekreacyjnych

·        budowa pola golfowego w dolinie Dramy

·        budowa toru wyścigów konnych

·        budowa wesołego miasteczka

·        wytyczenie i budowa tras dla jazdy bryczką

·        wytyczenie i budowa ścieżek do jazdy konnej wierzchem

·        budowa toru kajakowego

·         przygotowanie terenów pod budowę pensjonatów

 

5          ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI
W
DZIEDZINIE „ROZWÓJ GOSPODARKI WODNEJ I KANALIZACJI

5.1        Lista zadań obejmujących:

·        opracowanie programu wzmacniania akceptacji i współudziału mieszkańców w realizacji inwestycji wodno - ściekowych

·        opracowanie długofalowego programu finansowania przedsięwzięć gospodarki wodno - ściekowej przyjmującego za punkt wyjścia gminną koncepcję opłat adiacenckich jako źródła zasilania funduszu revolvingowego

·        opracowanie koncepcji prywatyzacji systemu gospodarki wodno - ściekowej
z udziałem mieszkańców oraz zewnętrznego inwestora strategicznego

·        opracowanie master planu budowy sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków

·        ustalenie harmonogramu realizacji inwestycji kanalizacyjnych w sołectwach

·        opracowanie koncepcji odprowadzania wód deszczowych do cieków wodnych

 

5.2        Zadania do zrealizowania według hierarchii ważności

 

·        budowa systemu kapitałowo - finansowego systemu budowy małych biooczyszczalni ścieków

·        zorganizowanie grup kapitałowo - inwestycyjnych w sołectwach na rzecz realizacji programu kanalizacji

·        budowa sieci kanalizacji wraz z oczyszczalniami

 

6          ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI
W
DZIEDZINIE „ROZWÓJ BUDOWNICTWA

6.1        Lista zadań obejmujących:

·        przeprowadzenie analizy typu cost - benefit związanej z przygotowaniem
i sprzedażą terenów pod budownictwo

·        waloryzacja kulturowa, przyrodnicza i infrastrukturalna terenów pod budownictwo mieszkaniowe

·        wyznaczenie strefy przemysłowo – usługowej

·        wyznaczenie i przygotowanie terenów pod TBS

·        przyrodniczo - techniczna koncepcja uzbrojenia terenów

·        opracowanie programu infrastrukturalnego wyposażenia terenów

6.2        Zadania do zrealizowania według hierarchii ważności

 

·        system długofalowego finansowania inwestycji infrastrukturalnych

·        program remontów i modernizacji budynków komunalnych i użyteczności publicznej

·        wymiana, rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej

·        wyremontowanie istniejących dróg i rozbudowa sieci dróg dojazdowych

·        stworzenie gminnego zasobu mieszkań czynszowych

·        opracowanie zasad partnerstwa publiczno - prywatnego dla rozwoju budownictwa

·        budowa programu mobilizacji mieszkańców na rzecz rozwoju lokalnego

7          REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW

 

7.1        Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w okresie 2004-2006

7.1.1      Budowa zespołu szkół w Kamieńcu

Zadanie o nazwie „Budowa zespołu szkół w Kamieńcu” jest realizowane sukcesywnie od roku 1987 w miarę posiadanych środków. Kryterium kolejności jest dostępność bazy edukacyjnej – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji do roku 2006. Rezultatem będzie zwiększenie możliwości kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim oraz zwiększenie dostępności bazy sportowo rekreacyjnej na terenie gminy.

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice wraz z Gminnym Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 2 100 000 PLN. Koszt inwestycji wynosi około 8 500 000 PLN

7.1.2      Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Wieszowie

Zadanie o nazwie „Przebudowa kotłowni w Szkole podstawowej w Wieszowie” jest przeznaczone do realizacji w roku bieżącym. Kryterium kolejności jest konieczność zapewnienia ciepła dla nowo wybudowanej sali gimnastycznej – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji do roku 2004. Rezultatem będzie zapewnienie dla obiektu dostaw energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 150 000 PLN.

7.1.3      Budowa wodociągu Kopienica – Jasiona

Zadanie o nazwie „Budowa wodociągu Kopienica Jasiona” jest przeznaczone do realizacji w latach 2005-2006. Kryterium kolejności jest kontynuacja modernizacji istniejącej sieci wodociągowej – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji do roku 2006. Rezultatem będzie polepszenie parametrów dostarczania wody oraz zmniejszenie awaryjności istniejącej sieci wodociągowej.

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 400 000 PLN.

7.1.4      Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach

Zadanie o nazwie „Modernizacja sieci wodociągowej w Miedarach” jest przeznaczone do realizacji w latach 2004-2005. Kryterium kolejności jest konieczność zapewnienia dostaw wody – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji do roku 2005. Rezultatem będzie polepszenie parametrów dostarczania wody oraz zmniejszenie awaryjności istniejącej sieci wodociągowej.

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 700 000 PLN.

7.1.5      Budowa wodociągu w Ptakowicach

Zadanie o nazwie „Budowa wodociągu w Ptakowicach” jest przeznaczone do realizacji w latach 2004-2006. Kryterium kolejności jest kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny
z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji do roku 2006.
Rezultatem będzie polepszenie parametrów dostarczania wody, zmniejszenie awaryjności istniejącej sieci wodociągowej oraz zwiększenie dostępności sieci wodociągowej.

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 1 662 000 PLN.

7.1.6      Budowa wodociągu w Przezchlebiu

Zadanie o nazwie „Budowa wodociągu w Przezchlebiu” jest przeznaczone do realizacji w latach 2004-2006. Kryterium kolejności jest kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny
z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji do roku 2006.
Rezultatem będzie polepszenie parametrów dostarczania wody, zmniejszenie awaryjności istniejącej sieci wodociągowej oraz zwiększenie dostępności sieci wodociągowej..

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 400 000 PLN.

7.1.7      Odbudowa mostu na ulicy Wiejskiej w Zawadzie

Zadanie o nazwie „Odbudowa mostu na ulicy Wiejskiej w Zawadzie” jest przeznaczone do realizacji w roku 2005. Kryterium kolejności jest stan techniczny mostu – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny z planem zagospodarowania. Rezultatem będzie umożliwienie przejazdu samochodom ciężarowym, zwiększenie dostępności komunikacyjnej miejscowości Zawada, wydłużenie okresu sprawności technicznej mostu. We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 500 000 PLN.

7.1.8      Budowa systemu kanalizacji sanitarnej

7.1.8.1       Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu

Zadanie o nazwie „Budowa kanalizacji w sołectwie Wieszowa wraz
z modernizacją oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu” jest przeznaczone do realizacji w latach 2004-2005. Kryterium kolejności jest konieczność dociążenia istniejącej oczyszczalni ścieków – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji do roku 2005. Rezultatem będzie oczyszczenie około 1000 m3 ścieków/dobę, zwiększenie dostępności sieci kanalizacyjnej, poprawienie jakości wód w potoku Świętoszowickim i Karchowickim. W chwili obecnej zakończono pierwszy etap budowy.

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice, Lokalne Stowarzyszenie. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 15 000 000 PLN

 

7.1.8.2       Budowa oczyszczalni w Kamieńcu i kanalizacji w Kamieńcu i Boniowicach

Zadanie o nazwie „Budowa oczyszczalni w Kamieńcu i kanalizacji w Kamieńcu
i Boniowicach” jest przeznaczone do realizacji w latach 2004-2006. Kryterium kolejności jest przyjęty harmonogram budowy kanalizacji – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji do roku 2006. Rezultatem będzie możliwość oczyszczenia około 1000 m3 ścieków/dobę, zwiększenie dostępności sieci kanalizacyjnej, poprawienie jakości wód w Dramie. W chwili obecnej kończone są prace projektowe.

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice, Lokalne Stowarzyszenie. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 9 800 000 PLN

 

7.1.8.3       Budowa kanalizacji w Zbrosławicach

Zadanie o nazwie „Budowa kanalizacji w Zbrosławicach” jest przeznaczone do realizacji od roku 2005. Kryterium kolejności jest przyjęty harmonogram budowy kanalizacji – projekt ten jest zadaniem priorytetowym, jest zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego przewidywany harmonogram realizacji – początek w roku 2005. Rezultatem będzie dociążenie oczyszczalni ścieków
w Kamieńcu i oczyszczenie około 1000 m3 ścieków/dobę, zwiększenie dostępności sieci kanalizacyjnej, poprawienie jakości wód w Dramie.

We wdrażaniu projektu uczestniczy Gmina Zbrosławice, Lokalne Stowarzyszenie. Przewidywane nakłady do poniesienia wynoszą około 27 000 000 PLN

7.2        Planowane projekty i/lub zadania inwestycyjne w następnych latach – projekty długoterminowe

 

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej Gminy Zbrosławice (wodociągi wraz z kanalizacją). Kryterium kolejności jest przyjęty harmonogram budowy kanalizacji. Zadanie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Przewidywany harmonogram realizacji to lata 2004-2015. Rezultatem będzie oczyszczenie ścieków komunalnych, zwiększenie dostępności sieci kanalizacyjnej, poprawa jakości wód w lokalnych potokach i Dramie, zabezpieczenie zbiornika GZWP 330 przed skażeniem. Podmioty uczestniczące we wdrażaniu to Gmina Zbrosławice, Lokalne Stowarzyszenia, Partnerzy Prywatni. Szacowane nakłady do poniesienia wynoszą około 110 000 000 PLN.

8          POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY/POWIATU/WOJEWÓDZTWA

Realizacja zadania proekologicznych wykazuje zbieżność z:

Polityką ekologiczną państwa.

Zamierzenia inwestycyjne są zgodne z Polityką Ekologiczną państwa, a przyjęte rozwiązania techniczne z zakresu sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków spełniają wymagania obowiązujących norm państwowych i branżowych.

Celami programu „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 „ –( Rada Ministrów, Warszawa grudzień 2002 r.)

Dokument został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska.W powyższym dokumencie w rozdziale 4.2, pkt. B oraz pkt. C zawarto długofalowe cele polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej. Celem takim jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym i ilościowym. Osiągnięcie celu zostanie zrealizowane przez wykonanie szeregu priorytetowych zadań m. in. opracowanie programu oczyszczania ścieków komunalnych wraz z rozbudową i modernizacją kanalizacji.

Celami zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2015 z dnia 25 września 2000r. (Uchwala Sejmiku Województwa Śląskiego Nr I/24/1/2000) – Cel FC1 „Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych”

W uwarunkowaniach polityki rozwoju województwa śląskiego (uwarunkowania zmian jakości środowiska) jako najbardziej zagrożone ekologicznie w województwie uznano wody powierzchniowe. Dlatego też jednym ze strategicznych wyzwań rozwojowych polityki regionalnej województwa śląskiego jest rewitalizacja środowiska przyrodniczego
i rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska, w tym ochrona akwenów, jak na przykład zbiornik wody pitnej „Gliwice 330”.

Celami Programu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Powiatu    Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. (Uchwała Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr XXXIII/276/2001)

Należy dążyć do poprawy stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapewnienie ochrony zasobów wodnych. Cele te osiągnąć można poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w powiecie oraz w zlewniach rzek przepływających przez teren powiatu.

Cel 2.3.4 Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych w gminach posiadających oczyszczalnie ścieków tj. w Kaletach, Tworogu, Przezchlebiu (gm. Zbrosławice) oraz wymiana azbestowych rur wo­dociągowych doprowadzających wodę z ujęcia Bibiela dla gminy Radzionków.

Cel 2.3.6 Opracowanie dalszych działań zmierza­jących do ochrony wód podziemnych,
w szczególności triasowych zbiorników: Lubliniecko - Myszkowskiego (GZWP 327) i Gliwickiego (GZWP 330).

Z priorytetami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na rok 2004 Zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej nr 146/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku

PRIORYTET 1. Ochrona zasobów wodnych 1.1. Ochrona wód (OW) 1.2.Gospodarka wodna (GW)

Kierunki: Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej ścieków
w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000. Budowa, rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000

Z „Programem Ochrony Środowiska Gminy Zbrosławice” – przyjęty Uchwałą
 Nr IV/54/03 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 11 lutego 2003r., a opracowanym przez
Z.U.i U.Z. HORTUS w lipcu 2002r.”

ROZDIAŁ X – RPIORYTETY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej – wykonanie sieci kanalizacyjnej dla terenu gminy, wykonanie kanalizacji (...), poprzez następujące działania: budowę sieci kanalizacyjnych, budowę przepompowni i rurociągu ciśnieniowego, przeprojektowanie
i modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków, zakup materiałów budowlanych, sprzętu
i maszyn

Z „Koncepcją programową gospodarki ściekowej dla Gminy Zbrosławice”
z sierpnia 2000 opracowanej przez firmę Ekoprojekt – przyjęta Uchwałą Nr XXV/251/00 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 09 listopada 2000r.

Do głównych celów skanalizowania gminy należą m.in.: zahamowanie procesów degradacji środowiska w zakresie wód powierzchniowych i pośrednio podziemnych
i gruntowych, zachowanie istniejących wartości środowiska poprzez ochronę różnorodności życia biologicznego i rzadkich gatunków roślin, bezpośrednia ochrona zlewni rzeki Dramy – poprawa wskaźników jakościowych jej wód.

9          PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006

 

9.1        Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w latach 2004 – 2006

·        Budżet JST            - kwota około   6 700 000 PLN

·        Budżet państwa     - kwota około   1 250 000 PLN

·        Środki prywatne    - kwota około      600 000 PLN

·        Środki UE             - kwota około 20 000 000 PLN

·        Inne                       - kwota około      600 000 PLN

9.2        Źródła finansowania planu rozwoju lokalnego w kolejnych latach

·        Budżet JST            - kwota około  25 000 000 PLN

·        Budżet państwa     - kwota około    5 000 000 PLN

·        Środki prywatne    - kwota około    2 000 000 PLN

·        Środki UE             - kwota około  76 000 000 PLN

·        Inne                       - kwota około    2 600 000 PLN.

10     SYSTEM WDRAŻANIA

Wdrażanie Programu Rozwoju Lokalnego będzie realizowane przez:

- konsultacje społeczne (zebrania sołeckie, kwartalne spotkania z sołtysami)

- współpracę z Radą Gminy i jej komisjami

- współpracę w zespołach doraźnych i stałych.

 

11     SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

11.1    Zasady monitoringu

 

Zasada ciągłości procesu planowania działań wymusza ustanowienie mechanizmu, który pozwoli na bieżącą ocenę postępu prac wdrożeniowych oraz okresową weryfikację realizowanego planu. Założenia dotyczące monitorowania i weryfikacji planu muszą być ustalone w toku jego opracowywania i stać się jego integralnym składnikiem.

 

11.2    Cele monitoringu.

 

Monitoring jest to stała i ciągła obserwacja ilościowych oraz jakościowych zmian wybranych wielkości, mająca na celu zapewnienie informacji zwrotnych na temat skuteczności
i wydajności systemu (planu), a także jego kontrolę i zmianę (tam, gdzie jest to konieczne). Monitoring służy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dochodzenia do wyznaczonych celów, a także poziomu ich osiągania.

Właściwe zaprojektowanie monitoringu stanowi podstawę do jego podjęcia i daje gwarancję uzyskania rzetelnych informacji zwrotnych we właściwym czasie.

Celowe jest prowadzenie monitoringu realizacji Strategii w dwóch horyzontach:

·               długofalowym, obserwować będziemy postęp (dynamikę) realizacji celów Strategii Rozwoju Gminy Zbrosławice oraz zachodzące zmiany strukturalne;

·               bieżącym, monitorować będziemy obraz postępu w realizacji poszczególnych przedsięwzięć.


Poniższy schemat pokazuje istotne elementy procesu monitorowania:

 

 

Wykorzystanie

w promocji

Brak

działań

korygujących

Rysunek 7 – Prowadzenie monitoringu

11.3    Organizacja monitoringu

11.3.1  Wójt Gminy Zbrosławice

Podstawową jednostką odpowiedzialną za realizację Planu Rozwoju Lokalnego jest Wójt Gminy Zbrosławice.

W tym kontekście do jego zadań będzie należało:

·           Zarządzanie realizacją Planu;

·           Przygotowywanie Programów Operacyjnych i planowanych budżetów oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Radzie Gminy;

·           Koordynacja i kontrola prawidłowości realizacji Programów Operacyjnych
i wchodzących w ich zakres projektów;

·           Zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie gminy na realizację Planu oraz środkami pozyskanymi na ten cel ze źródeł zewnętrznych (w tym ze źródeł pomocowych);

Co najmniej dwa razy w ciągu roku (do 30 czerwca oraz do 31 grudnia) przedstawianie Radzie Gminy raportu z realizacji Planu; raport sporządzany na koniec roku musi zawierać prezentację podstawowych wskaźników charakteryzujących postęp w realizacji założonych celów strategicznych;

Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej związanej z Planem.

11.3.2  Stanowisko ds. analiz i monitoringu.

W realizację Planu Rozwoju Lokalnego włączone zostaną wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Gminy. Podstawową rolę spełniać będzie jednak Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Modelowym rozwiązaniem będzie powołanie w jego strukturze stanowiska pracy ds. analiz i monitoringu.

Do głównych zadań takiego stanowiska należeć będzie:

·           koordynacja monitoringu,

·           zbieranie niektórych danych i informacji,

·           organizacja przeprowadzania badań terenowych (np. ankiet),

·           gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji,

·           analiza danych i informacji,

·           przygotowywanie raportów,

·           ocena wyników oraz przygotowanie wstępnych rekomendacji zmian;

·           współpraca z ekspertami.

Oprócz tych zasadniczych zadań jednostka ta odpowiadać będzie również za przygotowanie szczegółowej metodologii procesu monitorowania oraz jego ewentualnych modyfikacji.

11.3.3  Zespół do Spraw Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego jest dziełem zbiorowym społeczności lokalnej. Dokument ten, mimo iż jest przede wszystkim dokumentem orientującym działania Rady i Wójta Gminy, winien zyskać powszechne poparcie społeczności oraz mobilizować ją do wspólnych wysiłków w jego realizacji. Stąd też, Wójt Gminy powoła horyzontalny zespół zadaniowy ds. Planu Rozwoju Lokalnego. Koncepcję działania Zespołu Zadaniowego w formie jego regulaminu oraz propozycję składu osobowego zatwierdzi Wójt Gminy.

Zadania Zespołu Zadaniowego będą obejmowały:

·           Kontrolę nad zgodnością realizacji poszczególnych programów operacyjnych
z priorytetami i założonym planem;

·           Opiniowanie podstawowych dokumentów powstających w związku z realizacją Planu Rozwoju Lokalnego;

·           Pomoc merytoryczną dla realizacji zadań;

·           Mobilizację aktywności społecznej wokół celów i zadań Planu Rozwoju Lokalnego;

·           Czuwanie nad niezależnością Zespołu.

Spotkania Zespołu Zadaniowego będą odbywać się co najmniej raz w ciągu pół roku, ale nie częściej niż raz na kwartał, jeżeli realizacja strategii przebiega bez zakłóceń. Spotkania Zespołu Zadaniowego będą zwoływane z inicjatywy Wójta Gminy.

11.4    Narzędzia monitoringu

Pierwszym zadaniem komórki Urzędu Gminy odpowiedzialnej za prowadzenie monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie:

·        określenie szczegółowego zestawu wskaźników dla poszczególnych celów strategicznych; zestaw ten obrazować powinien dynamikę oraz strukturę zjawisk objętych poszczególnymi celami;

·        zbudowanie na tej podstawie wskaźnika(ów) syntetycznego(ych) obrazującego poziom osiągania celów strategicznych;

Materiały te zostaną zaprezentowane Radzie Gminy do akceptacji, jako wytyczna dla sporządzanych przez Wójta Gminy corocznych raportów z realizacji Planu.

Zaś dalszym zadaniem będzie:

·        prowadzenie stałej obserwacji kształtowania się zaprojektowanych wskaźników
w określonych przedziałach czasowych, wynikających z ich specyfiki.

Dane analizowane na bieżąco pozwolą na rozpoznanie trudności i ewentualnych opóźnień w realizacji konkretnych przedsięwzięć oraz na ocenę zaangażowania poszczególnych ogniw odpowiedzialnych za ich wykonanie. Pomocne w tym zakresie będzie następujące proste narzędzie:


 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA GMINY ZBROSŁAWICE

Program ...............................................................................

Symbol przedsięwzięcia:

 

Nazwa zadania realizacyjnego:

Data oceny:

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Osoba do kontaktu:

 

Podmioty współpracujące

 

 

Zakres rzeczowy:

1.       Zadanie I:

2.       Zadanie II:

3.       ............. :

Mierniki realizacji zadań:

1.       ......

2.       ......

3.       .......

Cel:

Planowany okres realizacji:

Rozpoczęcie:

Zakończenie:

Zadanie I:

Zadanie II:

...................

Zadanie „N”:

 

 

Planowany całkowity koszt realizacji:

 

Źródła finansowania zadań:

Środki własne budżetu Gminy:

Stan zaawansowania realizacji (ocena ogólna np. wyrażona w %):

Szacunek efektów zgodnie z przyjętymi miernikami:

1............................................

2............................................

3............................................

4............................................

Rysunek 8 – Arkusz oceny okresowej wykonania przedsięwzięć Planu Rozwoju Lokalnego

Dane zebrane przy pomocy tego typu narzędzi, choć będą niewątpliwie miały przede wszystkim charakter informacyjny, pozwolą jednak na ilościowe śledzenie zaawansowania prac w zakresie poszczególnych zadań, co umożliwi podjęcie interwencji (udzielenie pomocy)
w przypadku braku postępów bądź wystąpienia trudności w trakcie realizacji zadań.

Przedstawione powyżej założenia monitoringu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego kładą nacisk na oceny ilościowe. Dla pełnego monitoringu konieczne jest uzupełnienie ich
o prowadzenie obserwacji zmian jakościowych.

Dla takich obserwacji najlepszą metodą będzie zastosowanie badań ankietowych różnych grup społecznych. Celowym jest więc opracowanie formularza ankiety, która pozwoli na: sprawdzanie postrzegania przez środowiska opiniotwórcze i reprezentatywne grupy mieszkańców zarówno wdrażanego Planu Rozwoju Lokalnego, jak i zmian zachodzących w Gminie oraz ciągłe badanie ich postaw i preferencji. Badania takie planuje się przeprowadzać raz do roku. Wyniki tych badań będą kolejnym elementem rocznych sprawozdań Wójta Gminy.

Całościowy zakres działań monitorujących przedstawia zamieszczona tabela:


Lp.

 Krok

Zadania do wykonania

Rezultaty (wyniki)

Odpowiedzialni za realizację

1

Zbieranie danych
i informacji

§         zbieranie danych liczbowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych – rozumiane jako ciągły proces

§         terminowe przekazywanie zebranego materiału do referatu analiz i monitoringu

§         rzetelny materiał empiryczny stanowiący podstawę dla analiz i ocen

§         etatowi, pracownicy urzędu gminy i jednostek podległych

2

Analiza danych
i informacji

§         uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych oraz ich archiwizacja – zgodnie z przyjętymi zasadami i kryteriami

§         materiał służący przygotowaniu raportów

§         powstanie ciągłego, wartościowego zasobu informacji

§         stanowisko pracy ds. analiz i monitoringu (SPds.AiM)

3

Przygotowywanie raportów

§         zestawienie otrzymanych informacji (wskaźników) w czytelne raporty (przygotowane dla poszczególnych odbiorców), zawierające ich interpretację

§         raporty przekazywane poszczególnym grupom odbiorców

§         materiały (zestawienia) do wykorzystania w procesie informowania społeczności lokalnej

§         stanowisko pracy ds. analiz i monitoringu

4

Ocena wyników (porównanie z normami)

§         analiza porównawcza osiągniętych rezultatów z założeniami

 

 

§         prezentacja rezultatów na forum Wójta, Zespołu Zadaniowego i Rady

 

 

 

 

§         przekazanie informacji pozostałym odbiorcom, w tym również mieszkańcom

§         określenie stopnia wykonania przyjętych założeń oraz tempa ich osiągania

§         zapoznanie organów wykonawczych i stanowiących oraz konsultacyjnych z bieżącą sytuacją w zakresie monitorowanych obszarów

§         upowszechnienie informacji o sytuacji w zakresie monitorowanych obszarów

§         Wójt Gminy przy udziale SPds.AiM

 

 

§         Wójt Gminy

 

 

 

 

§         wydział promocji

Członkowie Zespołu Zadaniowego

W przypadku uzyskania oceny:

§         Pozytywnej – proces jest kontynuowany od kroku 1

§         Negatywnej – należy przejść do kroku 5


5

Identyfikacja odchyleń

§         ocena rozbieżności pomiędzy założeniami a osiągniętymi rezultatami

§         przygotowanie materiału wyjściowego dla dalszych działań

§         Wójt Gminy

6

Analiza przyczyn odchyleń

§         poszukiwanie i określenie przyczyn zaistniałej sytuacji

§         identyfikacja obszarów i zjawisk wymagających podjęcia działań interwencyjnych

§         Wójt Gminy, Zespół Zadaniowy

7

Planowanie korekty

§         określenie sposobu i instrumentów interwencji

 

§         określenie i akceptacja  działań naprawczych

§         Wójt Gminy we współpracy z odpowiednimi wydziałami urzędu

§         Zespół Zadaniowy

 

 

§         prezentacja rezultatów na forum Rady i Wójta Gminy

 

§         Wójt Gminy

 

 

§         podjęcie decyzji

 

§         Rada/Wójt Gminy

8

Wdrożenie korekty

§         Przeprowadzenie zaplanowanych działań naprawczych

§         eliminacja bądź marginalizacja odchyleń

§         Wójt Gminy

Kontynuacja monitoringu od kroku 1

Rysunek 9 – Prowadzenie monitoringu – zestaw działań

 

  


Liczba odwiedzin : 39394
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Katarzyna Zyga
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Zyga
Czas wytworzenia: 2004-11-08 10:03:40
Czas publikacji: 2004-11-08 10:03:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak
Do góry