Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona (art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

1. Zasady oraz definicja ponownego wykorzystania informacji publicznej wynikają z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

2. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej w Urzędzie Gminy Zbrosławice, zwanym dalej „Urzędem”, odbywa się poprzez ponowne wykorzystanie informacji publicznej:

    • udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
    • udostępnionej w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
    • przekazanej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

3. Prawo ponownego wykorzystania informacji publicznej przysługuje każdemu:

    • bezpłatnie - w sytuacjach wymienionych w punkcie 2 podpunkcie 1 i 2;
    • odpłatnie – w sytuacji wymienionej w punkcie 2 podpunkcie 3,
z zastrzeżeniem postanowień Ustawy.
 
Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
4. Podmiot uprawniony ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w sposób wymieniony w punkcie 2 podpunkcie 1 i 2; zobowiązany jest do:
 
1) informowania odbiorców o źródle, czasie wytworzenia i czasie pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, tak aby informacja ta była widoczna;
2) udostępnienia innym użytkownikom informację w pierwotnie pozyskanej formie, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) usunięcia znaków identyfikacyjnych, w tym logo, podmiotu zobowiązanego z informacji publicznej, która ma zostać ponownie wykorzystana;
4) ponownego wykorzystania informacji publicznej w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.

5. Podmiot zobowiązany nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty uprawnione.
 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej – tryb wnioskowy
 
6. Przekazanie informacji w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek jeżeli:
 
1) informacja publiczna nie została udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu lub w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
2) podmiot uprawniony (wnioskodawca) zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.
 
7. Wnioskodawca winien złożyć wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej na urzędowym formularzu, określonym w drodze rozporządzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wniosek można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego.
 
8. Podmiot zobowiązany rozpatrując wniosek:
 
1) przekazuje informację publiczną w celu ponownego wykorzystania bez ograniczenia warunkami, a w przypadku posiadania informacji publicznej przez wnioskodawcę zawiadamia o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystania informacji publicznej;
2) przedstawia wnioskodawcy ofertę, o której mowa punkcie 9;
3) odmawia, w drodze decyzji, ponownego wykorzystania informacji publicznej.
 
9. Podmiot zobowiązany przedstawia podmiotowi uprawnionemu ofertę, która zawiera:
 
1) warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej; oraz
2) wysokość opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
 
10. Po spełnieniu postanowień oferty przez pomiot uprawniony, podmiot zobowiązany przekazuje informację publiczną w celu ponownego jej wykorzystania.
 
11. Na żądanie wnioskodawcy podmiot zobowiązany podaje informację o zasadach obliczania wysokości opłat, określoną zarządzeniem Wójta.
 
12. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
 
13. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od otrzymania oferty, o której mowa w punkcie 9, może złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 
14. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) z uwzględnieniem postanowień Ustawy.
 

WZÓR WNIOSKU - do pobrania

 


Liczba odwiedzin : 3419
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Połońska
Czas wytworzenia: 2012-04-12 10:25:16
Czas publikacji: 2018-06-18 10:29:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak