Rejestr Instytucji Kultury 

 

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zbrosławice, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniui prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania  rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.


Rejestr prowadzi Wydział Spraw Społecznych

Urząd Gminy Zbrosławice

 ul. Oświęcimska 2,  pok. 8, nr tel. 32/ 233 77 90


 Sposób udostępniania:  

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

    1) otwarty dostęp do zawartości rejestru w BIP,

    2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora. 

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

5. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł  od każdej pełnej lub zaczętej strony. 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zbrosławice (do pobrania)

 


Liczba odwiedzin : 5705
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Kamińska
Czas wytworzenia: 2012-09-25 11:00:25
Czas publikacji: 2016-04-06 14:50:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak