Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wysokość opłaty i terminy płatności

2017-12-06 16:18:28
Informacja o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2017-12-06 16:02:08
Harmonogram wywozu odpadów

2017-12-06 15:52:27
MOBILNE PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (MPSZOK)

2017-12-06 15:51:20
UCHWAŁY dot. gospodarki odpadami w Gminie Zbrosławice

 

 

2017-08-28 11:04:54
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbrosławice

2017-04-26 10:48:56
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

2017-03-23 14:45:22
Informacja o osiągniętych przez Gminę Zbrosławice oraz podmioty komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, w 2016 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2017-03-10 11:21:10
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne w 2016 roku od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zbrosławice

2017-03-10 08:32:57
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zbrosławice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2016.

 

2017-03-09 12:16:09