Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁY dot. gospodarki odpadami w Gminie Zbrosławice

 

 

2017-08-28 11:04:54
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zbrosławice

2017-04-26 10:48:56
SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

2017-03-23 14:45:22
Wysokość opłaty i terminy płatności

2017-03-16 10:48:36
MOBILNE PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

2017-03-15 08:54:48
Informacja o osiągniętych przez Gminę Zbrosławice oraz podmioty komunalne na podstawie umów z właścicielami nieruchomości, w 2016 roku, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

2017-03-10 11:21:10
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne w 2016 roku od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zbrosławice

2017-03-10 08:32:57
Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zbrosławice zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w roku 2016.

 

2017-03-09 12:16:09
Harmonogram wywozu odpadów i zbiórek wielkogabarytów dla Gminy Zbrosławice w roku 2017

2016-12-19 10:37:38
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

2016-09-23 09:40:12