Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na udostępnieniu miejsc w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra 

 

 

Kamieniec, dnia 08.02.2019 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zbrosławicach

ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Kamieniec

tel. 32 233 78 92

NIP 645-11-12-744

 

GOPS X.252.2.2019

Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrosławicach, których wartość nie przekracza 30 000 Euro netto.

Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 3 Regulaminu to jest zachowania uczciwej konkurencji oraz racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 1. I.     Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na udostępnieniu miejsc w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni i ogrzewalni spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700) oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zbrosławice z podziałem na cztery części:

Część 1 -zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 6 miejsc dla pełnoletnich bezdomnych w schronisku dla osób bezdomnych  spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700) oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zbrosławice.

 

Część 2 - zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 6 miejsc dla osób dorosłych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi spełniającym wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700) oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zbrosławice.

 

Część 3 - zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 6 miejsc dla osób dorosłych w noclegowni spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700)  oraz zapewnienie gorącego napoju dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zbrosławice.

 

Część 4 - zapewnienie średnio w całym okresie obowiązywania umowy 1 miejsca dla osób dorosłych w ogrzewalni spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych  standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, z zastrzeżeniem treści art. 4 ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 700) oraz zapewnienie gorącego napoju dla osób bezdomnych z terenu Gminy Zbrosławice.

 

 1. II.      Wymagania: 

Część 1:  - W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów oraz metod oddziaływania pozwalających na realizację wsparcia dla osób bezdomnych wymagających zmiany dotychczasowego środowiska życia i relacji społecznych, w szczególności z powodu uzależnienia, bezradności i bierności życiowej, będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce.

 

Przez odpowiednie zasoby i metody oddziaływania uważa się min:

 • wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 6 miejsc, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy
 • całodobowe schronienie, w tym zapewnienie miejsca do spania
 • jeden gorący posiłek dziennie
 • umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju
 • umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży
 • umożliwienie prania i suszenia odzieży,
 • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana
 • umożliwienie kontaktu z pracownikiem socjalnym w miejscu pobytu osoby bezdomnej
 • umożliwienie dostępu do programów i działań nakierowanych na aktywizację społeczną                     i zawodową oraz na zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji
 • zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
 • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów
  do Zamawiającego
 • zapewnienie opieki
 • współpraca z GOPS Zbrosławice w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.

 

Część 2: W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów i metod odziaływania, pozwalających na realizację zwiększonego wsparcia dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Przez odpowiednie zasoby i metody oddziaływania uważa się min:

 • Wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 6 miejsc, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy
 • całodobowe schronienie, w tym zapewnienie miejsca do spania
 • jeden gorący posiłek dziennie
 • umożliwienie zakupu śniadań i kolacji
 • umożliwienie kontaktu z pracownikiem socjalnym w miejscu pobytu osoby skierowanej,
 • organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną
 • umożliwienie prania i suszenia odzieży
 • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana
 • zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
 • umożliwienie skorzystania z usług aktywizacyjnych ukierunkowanych
  na wzmacnianie aktywności społecznej (np. uczestnictwo w grupach wsparcia), w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej
 • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu
  i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów
  do Zamawiającego,
 • zapewnienie opieki osobom bezdomnym
 • współpraca z GOPS Zbrosławice w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.

 

Część 3: W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów pozwalających na realizację wsparcia dla osób bezdomnych będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce.

Przez odpowiednie zasoby uważa się min:

 • Wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 6 miejsc, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy
 • zapewnienie miejsca do spania umożliwiającego spędzenie nocy
  w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia w godzinach od 1800
  do 800
 • umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie jednego gorącego napoju dziennie,
 • umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży
 • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana
 • zapewnienie opieki osobom bezdomnym
 • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu
  i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów
  do Zamawiającego
 • współpraca z GOPS Zbrosławice w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.

 

Część 4: W tej części zamówienia niezbędne jest wykazanie odpowiednich zasobów pozwalających na realizację wsparcia dla osób bezdomnych będących w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce.

Przez odpowiednie zasoby uważa się min:

 • Wykazanie możliwości zarezerwowania średnio w całym okresie obowiązywania umowy 6 miejsc, bez gwarancji ich pełnego wykorzystania w okresie trwania umowy
 • zapewnienie miejsca do interwencyjnego, bezpiecznego pobytu
  w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące w godzinach od 1800 do 800
 • 1 gorący napój dziennie,
 • umożliwienie wymiany odzieży
 • w razie potrzeby zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży lub jej wymiana
 • przestrzeganie regulaminu, a w szczególności zakazu spożywania alkoholu
  i substancji psychoaktywnych oraz zgłaszanie takich incydentów
  do Zamawiającego
 • zapewnienie opieki osobom bezdomnym
 • współpraca z GOPS Zbrosławice  w zakresie każdej sytuacji dotyczącej realizowanego zadania.

 

 1. III.   Pozostałe warunki zamówienia:

 

1.a.1Decyzję o skierowaniu do placówki realizującej określoną usługę, wymienioną w pkt I jako jedną z części zadania, podejmuje Zamawiający.

1.a.2 Ze względu na specyfikę zamówienia, będą obowiązywały następujące zasady realizacji zadania:

a) Zamawiającemu przysługuje prawo skierowania mniejszej liczby osób niż średniomiesięczna

liczba    określona w pkt 2 (dla poszczególnych części zadania) i nie wykorzystania wszystkich zarezerwowanych miejsc w każdym dniu.

b)  Zamawiający zapłaci wyłącznie za skierowaną i faktycznie przebywającą liczbę osób, czyli tylko za wykorzystane miejsca w danym dniu a wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zarezerwowanych a nie wykorzystanych miejsc.    

c)  Potwierdzeniem faktycznego przebywania osoby skierowanej będzie jej podpis na liście        

obecności.

1.a.3 Gorący posiłek będzie stanowiło co najmniej 500 ml zupy oraz pieczywo.

1.a.4 Warunki w placówkach muszą być odpowiednie i zgodne z zasadami bezpieczeństwa ppoż. oraz sanitarno-epidemiologicznymi. W związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu dokumentów dotyczących obiektu, w którym będzie świadczona przedmiotowa usługa, potwierdzających brak zastrzeżeń i uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dniu złożenia oferty.

1.a.5 Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie miejsce, w którym będzie świadczona usługa.

1.a.6 Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zobowiązany będzie w czasie trwania jej świadczenia jednocześnie do:

a) przestrzegania i poszanowania wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela
w stosunku do wszystkich osób korzystających ze schroniska, w tym do przestrzegania ich dóbr osobistych zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP;

b) prowadzenia rejestru osób korzystających z pomocy placówki skierowanych przez Gminę         

            Zbrosławice i ochrony zawartych w nim danych osobowych z uwzględnieniem wymogów   

            Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

            w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                             

              i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

              (RODO)

c) stałej współpracy z GOPS Zbrosławice przy realizacji planów pomocy, Indywidualnych  Programów Wychodzenia z Bezdomności, kontraktów socjalnych i innych działań mających na 

   celu wspieranie osób przebywających w schroniskach lub ich rodzin, polegającej w  

   szczególności   na:

     - motywowaniu osób bezdomnych, u których występuje problem uzależnienia,            

      do podejmowania terapii odwykowej i jej kontynuowania,

     - motywowaniu osób bezdomnych do podejmowania wszelkiej aktywności zawodowej, jak     

       również uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i innych formach aktywności   

       społecznej i zawodowej,

- motywowaniu do podejmowania lub kontynuacji leczenia somatycznego lub   

   psychiatrycznego chorych osób bezdomnych, a także w miarę możliwości sprawdzanie   

   stosowania zaleceń lekarskich,

- pomocy osobom bezdomnym przy wypełnianiu i składaniu wszelkich dokumentów dotyczących realizowanego planu pomocy takich jak np. wnioski o nr PESEL, świadczenia rodzinne, dowód osobisty, dokumenty do ZUS, lokal socjalny, świadectwa pracy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp.,

    -  wsparciu osób bezdomnych w sprawach dotyczących unormowania ich sytuacji rodzinnej,

    - zapewnieniu dostępu do informacji o możliwych formach pomocy, a także zapewnieniu    

    podstawowej informacji prawnej, medycznej i mieszkaniowej,

d) zapewnienia odpowiedniego wsparcia polegającego na pomocy w codziennym funkcjonowaniu  osobom tego wymagającym, w szczególności z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, będącym w stanie niezagrażającym zdrowiu bądź życiu innych osób przebywających w placówce.

e) zapewnienia osobom dorosłym korzystającym z pomocy placówki jednego gorącego posiłku dziennie, oraz możliwości zakupu śniadań i kolacji (dla części 1 i 2 zamówienia)  w miejscu przeznaczonym do spożycia posiłku.

f) zapewnienia pomocy przy spożywaniu posiłków w przypadku osób tego wymagających w schronisku dla osób z usługami opiekuńczymi.

g) zapewnienia osobom nieposiadającym żadnego dochodu, lub wskazanym przez GOPS Zbrosławice jako nieposiadające wystarczającego dochodu, podstawowych środków higieny osobistej i czystości w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości, takich jak: proszek do prania, mydło, szampon, jednorazowe maszynki do golenia, papier toaletowy, art. higieniczne dla kobiet itp.

h) zapewnienia pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających ich życiu
lub zdrowiu poprzez wezwanie lekarza pierwszego kontaktu lub w razie potrzeby- wezwanie pogotowia ratunkowego.

i) zapewnienia bieżącego kontaktu pomiędzy pracownikiem schroniska, a pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy właściwego ze względu na miejsce pobytu w placówce oraz pracownikami socjalnymi GOPS Zbrosławice.

 

 1. Koszty dojazdu do placówki ponosi osoba bezdomna a w szczególnie uzasadnionych
  przypadkach – Zamawiający.
 2. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia osób bezdomnych, posiadających  skierowanie z GOPS Zbrosławice.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli na każdym etapie zamówienia spełniania przez Wykonawcę wymogów opisanych w części II i części III Zapytania. W tym zakresie Zamawiający ma w szczególności prawo do żądania wyjaśnień oraz przedstawienia stosownych dokumentów.
 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
 5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część niniejszego zamówienia lub na więcej części. W tym celu należy wypełnić i złożyć formularz ofertowy stosownie do oferowanej części zamówienia.

 

 1. IV.         Termin realizacji zamówienia:  

 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

 1. V.            Kryterium oceny:

a)      Cena  - 80% (C)

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 80. 

 

b)      Odległość placówki od miejscowości Zbrosławice – 20% (D)

Przy czym sposób oceniania oferty w przypadku tego kryterium odbędzie się w następujący sposób:

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 20. Odległość (D) od siedziby Zamawiającego zostanie ustalona na podstawie odległości drogami dojazdowymi, zgodnie z danymi map Google.

 

Ostateczną ilość punktów (PS), jaka zostanie przyznana ofercie stanowi suma punktów, jakie zostały przyznane ofercie w każdym kryterium oceny ofert:

PS =  C +  D

 

gdzie:

PS -punkty przyznane ofercie badanej łącznie za kryterium „Cena” i „Odległość od siedziby  Zamawiającego”

C -punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

D - punkty za kryterium „Odległość od siedziby Zamawiającego” przyznane badanej ofercie

 

Punktacja za kryterium:

a)  „Cena” zostanie obliczona, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w następujący sposób:

 

                          C min

P bad C =  ----------------------------- x PC max

                          C bad

gdzie:

C – punkty za kryterium „Cena” przyznane badanej ofercie

C min. – najniższa cena spośród ocenianych ofert

C bad. – cena oferty badanej

P C max – maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena”

Maksymalna liczba punktów, jakie można otrzymać w kryterium cena  – 80.

b) Odległość od siedziby Zamawiającego zostanie przyznana w następujący sposób:

- powyżej 35 km -0 pkt

- od 25 do 35 km  - 5 pkt

- od 15 do  25 km - 10 pkt

- od 5 do  15 km -15 pkt

- poniżej 5 km -20 pkt

Maksymalna  liczba punktów, jakie można otrzymać za kryterium  odległość od siedziby Zamawiającego -20.

 

 1. VI.              Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta uznana została

za najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą liczbę punktów (PS).

 

 1. VII.           Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższa ceną.

 

 1. VIII.        Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert

 

 

 1. IX.              Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:

Oferty prosimy przesłać do 27.02.2019 r.

         - pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zbrosławicach ul. Tarnogórska 4a,   

           42-674  Kamieniec

         - na adres e-mail:gops@zbroslawice.pl.

 

 1. X.                 Miejsce i termin otwarcia ofert: Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy w Zbrosławicach 28.02.2019 r.

 

 1. XI.              Oferty należy składać przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania.

 

 1. XII.           Do ofert dołączyć należy dokumenty potwierdzające umocowanie osoby podpisującej do działania w imieniu Oferenta.

 

 1. XIII.        Niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieszcza na stronie internetowej powiadomienie o wyborze Wykonawcy podając nazwę firmy i jej adres oraz planowaną datę zawarcia umowy. Tę samą informację umieszcza się w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

 1. XIV.        Klauzula RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbrosławicach reprezentowany przez jego Kierownika

b)      z administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • ·         listownie na adres: ul. Tarnogórska 4a, 42-674 Zbrosławice
 • ·         przez e-mail: gops@zbroslawice.pl
 • ·         telefonicznie: 32 233 78 92

c)      inspektorem ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbrosławicach jest Pan Cezary Nowicki.

d)      Inspektor to Osoba, z która można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z 11 przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • ·  podadres mailowy: inspektor@odocn.pl
 • · telefonicznie: 602 762 036

e)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem

f)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

g)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach

h)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:

 • ·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • ·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • ·         na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  18 ust. 2 RODO;
 • ·          prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

 • ·         w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • ·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
 • ·         na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Osoba prowadząca postępowanie:   Ewa Kózka

 

ZATWIERDZAM:

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Zbrosławicach

mgr Mirosław Skwara

 

Załączniki

Form. ofert.docx

Data: 2019-02-11 08:02:50 Rozmiar: 24.07k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 357
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Maciej Połoński
Osoba odpowiedzialna za informację : Ewa Kózka
Czas wytworzenia: 2019-02-11 07:56:58
Czas publikacji: 2019-02-11 08:02:37
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-28