Wybory ławników na kadencję 2016 - 2019 

 

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach i Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach zwrócił się do Rady Gminy Zbrosławice z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Okręgowego w Gliwicach 1 ławnika,

- do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach 2 ławników, w tym 1 do orzekania z zakresu prawa pracy.

 Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)   posiada obywatelstwo  polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)   jest nieskazitelnego charakteru;

3)   ukończył 30 lat;

4)   jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)   nie przekroczył 70 lat;

6)   jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)   posiada co najmniej wykształcenie średnie.

  Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

1)   osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)   funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)   adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)   radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)   duchowni;

7)   żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)   funkcjonariusz Służby Więziennej;

9)   radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

 Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego zgłaszanej osoby;

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona;

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164m, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)   dwa zdjęcia zgodnie z nowymi wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się 28 października 2015 r.    

 Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać:

-  w Urzędzie Gminy Zbrosławice, pok. 6 lub,

-  w biurze Rady Gminy, mieszczącym się w Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach przy ul. Oświęcimskiej 2a

w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbrosławice.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.zbroslawice.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela:

Małgorzata Kłaczek – tel. 32 233 77 89

Renata Penkala      – tel. 32 233 75 82

 

 

Załączniki

karta zgłoszenia kandydata.doc

Data: 2015-06-01 07:58:04 Rozmiar: 52k Format: .doc Pobierz

wzory oświadczeń.docx

Data: 2015-06-01 07:58:11 Rozmiar: 11.45k Format: .docx Pobierz

lista osób popierających.pdf

Data: 2015-06-01 07:58:16 Rozmiar: 157.3k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1254
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Zbrosławice
Osoba wprowadzająca informację : Sabina Fojcik
Osoba odpowiedzialna za informację : Sabina Fojcik
Czas wytworzenia: 2015-06-01 07:55:40
Czas publikacji: 2015-06-01 08:07:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak