Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-03-15 10:02:58 Zamówienia publiczne / Zorganizowanie transportu dla 34 osób: 32 seniorów i 2 opiekunów z gminy Zbrosławice zamieszkujących 4 sołectwa: Czekanów, Zbrosławice, Przezchlebie i Wieszowa do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie Maciej Połoński Publikacja artykułu
2019-03-14 14:31:03 2019 rok / 015 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Remonty bieżące dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w roku 2019”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:30:34 2019 rok / 014 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.14.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:27:56 2019 rok / 013 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.13.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:26:59 2019 rok / 012 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.12.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:25:38 2019 rok / 010 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.10.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:25:08 2019 rok / 009 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Czekanów” – etap I”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:24:39 2019 rok / 008 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:23:50 2019 rok / 007 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.7.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:23:18 2019 rok / 006 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:22:44 2019 rok / 005 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.5.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zbrosławice odrębnymi ustawami na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:22:19 2019 rok / 004 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:21:49 2019 rok / 003 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.3.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Zbrosławice, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:18:11 2019 rok / 002 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.2.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego dla budżetu Gminy Zbrosławice na rok 2019. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 14:17:35 2019 rok / 001 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.2019 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w budżecie oraz zaciągania zobowiązań. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-14 07:46:05 WÓJT I URZĄD GMINY / Wójt i Urząd Gminy Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-03-14 07:42:30 Informacje Podstawowe / Informacje Podstawowe Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-03-13 16:49:34 Przetargi nieograniczone / Remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym przy Placu Karola Miarki 4 w Zbrosławicach Beata Adamczak Publikacja artykułu
2019-03-13 13:57:13 Przetargi nieograniczone / Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w sołectwie Czekanów - etap I Beata Adamczak Edycja artykułu
2019-03-13 10:34:29 2018 rok / 429 ZARZĄDZENIE OR.0050.429.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:33:33 2018 rok / 428 ZARZĄDZENIE OR.0050.428.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia ponownego naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:31:18 2018 rok / 426 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.426.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 października 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:30:14 2018 rok / 420 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.420.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice. Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-03-13 10:27:33 2018 rok / 421 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.421.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:26:07 2018 rok / 420 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.420.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:24:58 2018 rok / 419 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.419.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Zbrosławice zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:23:58 2018 rok / 418 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.418.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – Etap II”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:23:15 2018 rok / 411 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.411.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:22:38 2018 rok / 383 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.383.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 15 października 2018 r. w sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zbrosławice – Etap II”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:21:59 2018 rok / 375 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.375.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu Gminnej Bibliotece Publicznej w Zbrosławicach”. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:21:29 2018 rok / 374 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.374.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:10:40 2018 rok / 360 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.360.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 3 października 2018 r. w powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Skarbnika Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:10:12 2018 rok / 356 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.356.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:09:44 2018 rok / 355 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.355.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:09:13 2018 rok / 354 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.354.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:06:05 2018 rok / 331 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.331.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w urzędzie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:05:37 2018 rok / 318 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.318.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznawania nagród Wójta gminy Zbrosławice za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe dla mieszkańców Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:04:38 2018 rok / 317 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.317.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 10:04:02 2018 rok / 301 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.301.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia „Gminnego Konkursu koron i Wieńców Dożynkowych 2018” podczas imprezy kulturalnej DRAMATALIA 2018 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia Konkursu. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:59:59 2018 rok / 523 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.523.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz określenia zasad przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice inwentaryzacji zależności z tytułu dochodów budżetowych. Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-03-13 09:59:40 2018 rok / 523 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.523.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz określenia zasad przeprowadzenia w Urzędzie Gminy Zbrosławice inwentaryzacji zależności z tytułu dochodów budżetowych. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:58:40 2018 rok / 522 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.522.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbrosławice na lata 2018-2029. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:58:20 2018 rok / 521 ZARZĄDZENIE OR.0050.521.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Edycja artykułu
2019-03-13 09:56:42 2018 rok / 521 ZARZĄDZENIE OR.0050.521.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:56:16 2018 rok / 519 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.519.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:55:52 2018 rok / 518 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.518.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:55:14 2018 rok / 517 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.517.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:54:53 2018 rok / 515 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.515.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla budżetu gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:54:23 2018 rok / 514 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.514.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbrosławice na rok 2018. Sabina Fojcik Publikacja artykułu
2019-03-13 09:53:55 2018 rok / 512 ZARZĄDZENIE OR.0050.512.2018 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert w konkursie otwartym na realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie wspierania zadań związanych z ochroną i promocją zdrowia na terenie Gminy Zbrosławice. Sabina Fojcik Publikacja artykułu